Mgr. Záboj Hrázský

ředitel

Co mám na starosti:

Projekty zaměřené na terénní botanický výzkum či monitoring vegetace, obnovu botanicky zajímavých typů stanovišť (slatiny, druhově bohaté trávníky opukových strání) a podílím se i na programu pro rozvoj šetrného hospodaření v krajině včetně praktické péče o vybrané lokality. Baví mě vše kolem informačních technologií, což v rámci DAPHNE ČR znamená analýzy datových souborů, práci s GIS a správou databází.

Odbornost:

Studuji na Biologické fakultě Jihočeské univerzity v doktorském oboru Botanika procesy šíření invazních rostlin. Ve své magisterské diplomové práci na stejné universitě jsem se zabýval modelováním potenciálního rozšíření javoru jasanolistého (Acer negundo) na území ČR. Před studiem na PřF JU jsem absolvoval roční studium na VOŠ Elektrotechnické v Pardubicích, obor Výpočetní technika.

Praxe:

V letech 2001-2004 jsem se podílel na mapování biotopů v rámci přípravy soustavy Natura 2000 a nyní pokračuji ve spolupráci s AOPK při aktualizaci tohoto datového zdroje. V létě 2003 jsem se jako jeden z organizátorů podílel pod hlavičkou BF JU na projektu Fytocenologické monitorování na území pěti pilotních CHKO programu SAPARD, zakládajícím projektem. V zimě 2004/2005 jsem se účastnil 2,5 měsíční výpravy do Cameroonu, kde jsem se zabýval vegetačním mapováním, popisem vegetace pro ornitology a realizací ekologických experimentů v oblasti polynačních strategií afrických třezalek a lobelek. V letech 2005 a 2006 jsem byl zaměstnancem Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR, v Laboratoři prostorové ekologie. Od roku 2006 pracuji na plný úvazek v DAPHNE ČR, kde jsem mimo jiné jako spoluřešitel v letech 2007-2010 pracoval na projektu "Dynamika šíření invazních druhů rostlin v ČR za různých scénářů globální klimatické změny" a jako botanik jsem byl členem týmu pro projekt "Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině".

Osvědčení projetový manažer OPŽP:

 

Hrazsky osvědčení OPŽP

Projects

Ochrana vod