Ochrana a management subxerotermních trávníků bílých strání východních Čech - osvěta pro centrum Bromion

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Předmět projektu a místo realizace

Ve východním Polabí se v jeho okrajové části vyskytují geomorfologické prvky vytvořené sedimentací a erozí – příkré stráně s výchozy opuky – opukové kuesty. Vzhledem ke kombinaci hydrologického, klimatického a geologického vlivu se na těchto příkrých svazích vyvinula xerotermní společenstva a tam, kde byla vegetace ovlivněna hospodařením se nacházejí teplomilné trávníky svazu Bromion erecti. V kombinaci s výskytem vstavačovitých jde o prioritní stanoviště dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť. Tato společenstva také hostí řadu teplomilných druhů zmiňovaných v červeném seznamu jako ohrožené nebo vyžadující pozornost z důvodu ubývání jejich biotopů. Konkrétně v roce 2007 byly zaznamenány: hlaváč fialový (Scabiosa columbaria), oman vrbolistý (Inula salicina subsp. salicina), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), prvosenka jarní (Primula veris), rozrazil ožankový (Veronica teucrium) a voskovka menší (Cerinthe minor), sesel roční (Seseli annum). Nejznámější lokalitou na kuestě je PR Střemošická stráň. V okruhu do 10 km od PR se na území obcí Luže, Střemošice, Doubravice u Leštiny, Leština, Štěnec a Štěpánov u Skutče nachází 19 zájmových lokalit.

 

Ohrožení biotopu a vzácných druhů

Výše zmíněná stanoviště jsou v daném regionu zcela mimo zájem současného zemědělství, jedná se na místní podmínky o extrémně svažité terény a všechny lokality zahrnuté do projektu jsou v současnosti bez hospodářského užívání. Společenstva trávníků bez managementu degradují – expandují jejich přirozené dominanty, objevují se expanzivní plevely jako Calamagrostis epigejos a Sambucus ebulus a stráně zarůstají křovinami a náletem jasanu, akátu a borovic (Pinus nigra a P. silvestris). Bohužel se v minulosti řada vlastníků rozhodla nevyužité pozemky zalesnit a tím se ještě zvýšila izolovanost jednotlivých lokalit už přirozeně disjuktního charakteru. Metapopulační systém řady druhů je tímto vývojem ohrožen a v důsledku celkového úbytku vhodných stanovišť v krajině mohou tak být ohroženy kromě populací vzácnějších druhů na samotných neobhospodařovaných lokalitách i populace druhů na lokalitách dosud obhospodařovaných a potažmo i v MCHU.

 

Aktivity

Jako efektivní a dlouhodobě udržitelné řešení se pokusíme zajistit obhospodařování lokalit (pastvu) prostřednictvím místních malohospodářů – chovatelů ovcí, tedy nezávisle na dotační politice či programovém financování ze zdrojů sektoru životního prostředí.

Základním pilířem projektu je informovanost vlastníků, zastupitelů a hospodářů o přírodních hodnotách lokalit a zdůraznění nezastupitelné role teplomilných trávníků v přírodním bohatství regionu. Informace budou předávány řadou forem: letáky, exkurze, seminář a diskuse. Jedním z významných prvků této kampaně je realizace pastvy na pilotní lokalitě (příklad dobré praxe), kde se budou moci účastníci projektu přesvědčit, jaký přínos znamená management pro lokalitu a o jeho nezbytnosti.

V průběhu projektu bude prováděn socioekonomický průzkum mezi účastníky a podrobné zmapování přírodních hodnot jednotlivých lokalit. Na základě získaných materiálů a na principech občanské společnosti bude ustanovena pracovní skupina složená ze zástupců vlastníků, chovatelů, samosprávy a odborné veřejnosti, která bude koordinovat zpracování „Regionální koncepce ochrany a managementu teplomilných trávníků“. Koncepční dokument bude zahrnovat: a) východiska – veškeré informace získané a předávané v průběhu projektu b) definici teplomilných trávníků jako jednu z priorit dalšího rozvoje regionu c) variantní scénáře zajištění managementu o teplomilné suché trávníky