Příprava projektu „Obnova slatinných biotopů v lokalitě Loučeňské rybníčky“ do OP Životní prostředí

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Příprava projektu „Loučeňské rybníčky" pro financování z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP Životní prostředí") představuje nutný první krok k zajištění obnovy a podmínek pro zachování této lokality, která je unikátní z regionálního i národního hlediska (v rámci novelizace nařízení vlády č. 132/2005 Sb. byla doplněna na seznam evropsky významných lokalit).

 

V rámci přípravy projektu, na kterou je zaměřen grant z prostředků Nadace OKD, byly realizovány následující činnosti:

 

  1. zajištění přípravných a průzkumných prací (monitoring flory a fauny, zjištění hydrologických a geologických poměrů)
  2. shromáždění mapových a jiných podkladů k předmětnému území a jeho historii
  3. konzultace s odborníky pro navržení optimálního řešení obnovy dané lokality
  4. zpracování odborné části projektu do OP Životní prostředí
  5. zpracování žádosti do OP Životní prostředí včetně zajištění potřebných podkladů a dokladů
  6. projednání návrhu projektu do OP Životní prostředí s krajským úřadem Středočeského kraje (správce navrhované evropsky významné lokality) a s obcí Loučeň
  7. ošetření majetkoprávních vztahů a jednání se správcem dotčených pozemků, kterými jsou Lesy ČR, s.p.

 

V rámci plánovaného projektu budou obnoveny podmínky pro existenci slatinného biotopu, který byl narušen nevhodným hospodářským opatřením. Bude zvednuta vodní hladina podzemní vody až k povrchu půdy a dále bude prostřednictvím obnovného managementu potlačen nálet dřevin a expanzivních druhů rostlin. Bude instalována vhodná návštěvnická infratstruktura.