Fytocenologický monitoring pro vyhodnocení efektu programu SAPARD

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Účelem studie je vyhodnotit vliv agro-environmentálních opatření prováděných v rámci programu SAPARD v pěti pilotních CHKO na vegetaci. Principem vyhodnocení vlivu na vegetaci je shromáždění vegetačních dat dle totožné metodiky a v totožném rozsahu jako při počátečním monitoringu v r. 2003 (Hrázský et al. 2003) a interpretování rozdílů mezi počátečním (r. 2003) a konečným (r. 2007) stavem na základě informací o provedených agro-environmentálních titulech.

Metodika viz úvodní sběr dat popsaný ve zprávě pro agenturu SAPARD.

Výsledky a závěry shrnuje zpráva z roku 2007 po opakovaném sběru dat.