Poradenské centrum pro podporu šetrného zemědělského hospodaření v Jihočeském a Pardubickém kraji

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Cílem projektu je podpora zachování a zlepšení stavu biodiverzity v kulturní, zemědělsky obhospodařované krajině Jihočeského a Pardubického kraje. Dlouhodobé zkušenosti ukazují, že za nevhodnou zemědělskou praxí nestojí ani tak přímý záměr, jako spíše nedostatek povědomí o environmentálních důsledcích zemědělské činnosti. Zlepšení informovanosti zemědělců v otázkách vztahu mezi hospodařením a stavem krajiny a odborná asistence při řešení konkrétních environmentálních problémů jsou proto základním předpokladem pro dosažení skutečných pozitivních environmentálních změn v krajině.

Dílčí aktivity projektu jsou následující:

1. Individuální environmentální poradenství na farmách

Tímto poradenstvím nabízíme zemědělcům a dalším hospodařícím subjektům osobní asistenci odborníků při řešení vlivu hospodaření na přírodu a krajinu.

Poradenství je nabízeno v těchto oblastech:

  • podmínky environmentální legislativy či dotací (havarijní plán, termíny seče, limity hnojení atd.)
  • návrhy péče o vybrané přírodní prvky farmy – mokřady na pozemcích a na jejich hranicích, tůňky a drobné vodní plochy včetně litorálu, meze, xerothermní lemy, suché trávníky, plochy v sousedství vodních toků, roztroušená zeleň atd.
  • celofaremní environmentální audity - zhodnocení plnění základních podmínek hospodaření (cross-compliance, příp. další vybraná legislativa a podmínky dotací) na celé farmě, návrh opatření a v případě nedostatků budou navržena opatření k jejich odstranění.

2. Faremní plány šetrného hospodaření

Principem faremního plánování je odborné zhodnocení stavu přírodního prostřední na farmě a následné navržení takových opatření, která povedou ke zlepšování stavu prostředí a zároveň budou pro farmáře přijatelná z hlediska hospodářského. Pro každé z navržených opatření je zároveň určen vhodný finanční zdroj. Výhodou faremního plánování je možnost přizpůsobit jednotlivé managementy místním podmínkám, práce s farmou jako celkem a osobní a individuální přístup k zemědělci. Důležitou částí aktivity bude dále přenos získaných zkušeností k institucím, do jejichž kompetencí péče o zemědělskou krajinu spadá (ÚZEI, MZe, MŽP).

3. Zkušenosti s inovativními opatřeními pro podporu biodiverzity

V této aktivitě se zaměříme na nová, inovativní a netradiční opatření, která podporují biodiverzitu na zemědělských plochách. Vytvoříme přehled opatření používaných v zahraničí, které budou inspirací pro vyzkoušení vybraných opatření na území České republiky. Příkladem takových inovací jsou skřivaní okna, větevné remízy, střídavé úhory, snížený pásový výsev, narušení drnu, apod.

4. Soutěž „Nejkrásnější jihočeská louka“

Velmi vhodným způsobem, jak skloubit podporu šetrného hospodaření s ekologickou osvětou, je vyhlášení soutěže o nejkrásnější louku roku v jihočeském regionu. Soutěž bude určena pro zemědělce, bude mít široce pojaté zadání na téma „proč je tato louka pro mne nejkrásnější a proč ji mám rád“. Akce pomůže najít a zdůraznit v jihočeském regionu zajímavé a cenné travní porosty, a zároveň ocenit šetrné hospodaření.

Více informací najdete na stránkách soutěže.

5. Propagace dobrých příkladů z praxe zemědělců

Mezi zemědělci budou shromážděny praktické příklady jejich hospodaření, které jsou prospěšné také z ekologického pohledu. Příkladem může být extenzivní lukařství a pastevní hospodaření, využití podmáčených luk, přísevy výdrolem z vlastního sena a významným tématem jsou mimoprodukční plochy. Tyto příklady budou shrnuty a zveřejněny formou populárně naučné publikace. Tato aktivita má za cíl podpořit pozitivní efekty zemědělské činnosti v kulturní krajině formou přenosu dobrých příkladů z hospodářské praxe

6. Registr biologicky význačných lokalit

Do registru budou vyhledávány biologicky hodnotné lokality a evidovány informace o jejich stavu. Konečným cílem je pak zajistit péči pro tyto lokality. Prioritním typem lokalit do registru jsou takové, kde se vyskytují druhy červených seznamů rostlin či živočichů (dále jen cílové druhy), a zároveň, kde je třeba k jejich trvalému přežití přiměřeně hospodařit.

V současné době obsahuje registr 48 lokalit ze třech krajů ČR. Cílem této aktivity je rozšířit jeho obsah o další lokality v Pardubickém kraji a doplnit lokality z kraje Jihočeského. V budoucnu předpokládáme rozšíření i na další kraje ČR.

Více informací o registru najdete zde.