Příprava obnovy hydrologických poměrů v lokalitě Loučeňské rybníčky

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Sledujeme kauzu v lokalitě Loučeňské rybníčky, kde došlo v roce 2004 k poškození hydrologických poměrů v místě s výskytem řady ohrožených a kriticky ohrožených druhů vázaných na slatinnou vegetaci. V současné době (podzim 2009) připravujeme projekt na obnovu lokality z OP ŽP. Část obnovného managementu byla provedena vletech 2008 a 2009 z programu PPK (odstranění náletu a kosení). Hydrologie na nápravu stále čeká díky 5 let trvajícímu správnímu řízení mezi ČIŽP a Lesy ČR.

Přípravu projektu OPŽP financovala nadace OKD z programu Pro Evropu.

V roce 2010 byla realizována opatření na zvýšení hladiny spodní vody: Instalovali jsme 14 přehrážek, zaplnili odvodňovací rýhy a ponechali tůně různých velikostí a hloubek. Prameny rychle naplnili tůňky i půdní profil, vytvořili se povrchové odtoky a na zhruba půl hektaru se tak podařilo obnovit základní podmínky pro udržení slatinné vegetace. Práce byly podpořeny MŽP v rámci POPFK.

Stále čekáme na výsledek řízení o uložení nápravných opatření, abychom se dozvěděli, zda SFŽP podpoří návrh projektu do OPŽP nebo zda budeme muset hledat jiné cesty pro další rozvoj podmínek pro kriticky ohrožené druhy na lokalitě.