Managementové centrum

 • Trvání projektu:
 • Charakter projektu:

Druhové bohatství řady travinných biotopů je závislé na jejich přiměřeném extenzivním využívání (odběru biomasy). V důsledku ekonomických a politických změn ve společnosti v průběhu posledních 60-ti let došlo k upuštění od extenzivního hospodaření drobných vlastníků a na mnoha lokalitách dochází k degradaci těchto biologicky cenných prvků středoevropské krajiny. Pardubicko je typickou ukázkou fragmentované krajiny střední Evropy. Převládají zde intenzivně obdělávaná pole a kulturní lesy. Ekologicky cenná společenstva nelesních biotopů jsou soustředěna na stovkách malých izolovaných lokalit. Na rozdíl od intenzivně využívaných polí a lučních porostů v okolní fádní krajině se vyznačují vysokým zastoupením různých druhů organizmů. Jejich největší význam tkví v tom, že fungují jako tzv. "biodiverzity hot spots" - útočiště pro ohrožené organizmy.

Pro zachování vhodných podmínek koexistence co nejvíce druhů organizmů v rámci krajiny je nanejvýš žádoucí zajistit těmto lokalitám odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že se jedná o sekundární, člověkem vytvořená společenstva, je jejich existence závislá na šetrném hospodaření. Ponechání ladem vede k postupnému poklesu biodiverzity, vymizení konkurenčně slabých druhů a přeměně v druhově chudá společenstva.

Naším cílem je zajistit péči o takové lokality místními hospodáři a dalšími subjekty. Tedy nikoliv o ně primárně pečovat z vlastních či veřejných zdrojů, i když kvůli péči o extrémně potřebné lokality zachováme jistou kapacitu i pro samotnou údržbu lokalit. Pro tento záměr se organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie spojila se společností CENTAUREA – společnost pro monitoring a management krajiny. Cílem je rozvinout spolupráci těchto organizací a zejména spolupráci těchto organizací s třetími stranami (zejména s vlastníky, hospodáři a veřejnou správou) a širší veřejností.

 

Aktivity projektu:

1. Doplnění a zpřístupnění informace o biologicky cenných lokalitách Pardubického kraje.

2. Zajištění hospodaření na vybraných lokalitách na Pardubicku, zlepšení povědomí o problematice mezi veřejností

3. Vybudování koordinačního centra pro dlouhodobé zajištění popisovaných aktivit

 

Výsledky:

 • Proběhlo mapování a hodnocení lokalit a výsledkem této činnosti je „Registr lokalit managementového centra“verze 2009, který nabízí cílovým skupinám informace o biologických hodnotách lokalit. Tento výsledek hodnotíme velmi positivně, jelikož zakládá strukturu vhodnou pro průběžné doplňování i po ukončení tohoto projektu a má velký potenciál stát se informační základnou pro odbornou i laickou veřejnost.
 • Shrnutím je odborné sdělení ve Východočeském sborníku přírodovědném. Toto sdělení má upozornit na alarmující nedostatek péče o marginální biotopy závislé na péči hospodáře.
 • Podařilo se nám získat informace o 513 ha pozemků (ne vždy jsou celé plochy zájmové), které patří celkem 235 vlastníkům. Dopisem bylo osloveno 67 z nich, protože jejich pozemky byly vybrány pro další práci Managementového centra.
 • Podařilo se nám ověřit funkci zprostředkovatelského modelu:
 1. definovat biologicky hodnotnou lokalitu
 2. předjednat vlastníka/y
 3. zprostředkovat příspěvek z dotačních programů
 4. zajistit hospodáře

Plánováno bylo oslovit 20 a bylo osloveno 22 osob a trvalá spolupráce probíhá se 14-ti pečovateli.

 • Tímto modelem byla zajištěna péče o námi vytipované lokality za využití financí z programu PPK, podpory Krajských úřadů a správ CHKO na 21 lokalitách, resp. 23 ha . To je zhruba o třetinu více, než jsme odhadovali při plánování projektu a proto lze i dosažení tohoto cíle hodnotit jako velmi úspěšné.
 • Podařilo se posílit kapacitu prostřednictvím nového pracovníka, který byl na dobu realizace projektu přijat na hlavní pracovní poměr.
 • Partnerská organizace Centaurea přebudovala internetovou prezentaci, kde získal prostor program péče o krajinu včetně databáze lokalit a rostlin.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.