LIFE CORCONTICA

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
V okolí horských bud v Krkonoších se vyskytují z botanického hlediska jedny z nejvýznamnějších luk v ČR a z vegetačního hlediska jedinečná společenstva rostlin pro celou Evropskou Unii a celý svět. Jejich pestrost podpořili i různé způsoby hospodaření v minulých několika stoletích a jedinečnost je dána přítomností endemických druhů, známých pouze z ČR.

Změna vlastnictví a společenských poměrů v minulém století způsobila (i) upuštění od užívání krkonošských luk pro produkci píce a (ii) zvýšení rychlosti, jakou jsou louky přeměňovány na stavební parcely nebo alespoň okrasné zahrady. Nyní kamenné snosy, meze, svažité a vzdálené louky zarůstají lesem nebo alespoň borůvčím, dříve pečlivě povrchově odvodněné louky se mění na bažiny. Otevřená krajina luk, bud a hájů se mění v ostrovy anglických trávníků obklíčené divočinou.

Na Krkonošských řekách došlo v minulosti k významným zásahům do koryt toků, byly izolovány jednotlivé populace vranek a byla tak omezena možnost jejich šíření a komunikace. Společným působením dalších negativních vlivů(znečištění, nadměrný odběr vody, regulace toku a meliorace) došlo k vymizení vranky z celých toků či jejich úseků bez možnosti opětovné kolonizace.

Správa KRNAP ve spolupráci s DAPHNE ČR a MŽP připravila řadu opatření pro obnovu optimálního využívání těchto cenných stanovišť a druhů a tak pro zajištění jejich přetrvání v Krkonoších:
  • pastva a kosení po dobu obnovy cílové struktury porostů na vybraných plochách
  • odstranění náletu a invazních rostlin
  • investice do hospodářské infrastruktury
  • investice do zpracování nadbytečné biomasy
  • poradenské služby pro farmáře a financování jejich adaptace pro podporu smilkových trávníků
  • opatření cílená na evropsky významný druh hořeček mnohotvárný český
  • opatření cílená na evropsky významný druh vranka obecná
Bude obnoveno 425 ha lučních stanovišť: 215 ha prioritního stanoviště druhově bohatých smilkových luk, 31 ha extenzivních sečených luk nížin až podhůří and 179 ha horských sečených luk. Cílem je stabilizovat a případně zvýšit zastoupení typických druhů výše jmenovaných luk. Pro přibližně 10 tis. ha na území evropsky významné lokality, které mají potenciál zahrnovat evropsky významná stanoviště bude zaznamenán aktuální stav využívání a jejich přírodní hodnoty. Bude připravena strategie, jak zajistit trvalou udržitelnost ploch s výskytem cílových stanovišť. Přibližně 200 ha druhově bohatých smilkových trávníků v podhůří, které se nachází v rámci farem, bude podpořeno finančně tak, aby na nich mohl být zaveden vhodný způsob hospodaření.

Na lokalitách s výskytem hořečku mnohotvarého českého budou cíleně podporovány jeho populace tak, aby dosáhly trvale udržitelných parametrů, tedy dostatečné rozlohy s výskytem druhu a dostatečnou početnost rostlin hořečku v této ploše. Záchrana hořečku bude realizována v souladu s jeho aktuálním záchranným programem v ČR.