Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia

logo_cass.png

základní článek Hnutí Brontosaurus Forest

Předseda organizace: Mgr. Helena Kujanová
Adresa: Jizerská 4
370 11 České Budějovice
tel.:385 520 951
e-mail: cassiopeiacb@centrum.cz
www.cassiopeia.euweb.cz

CEGV Cassiopiea vzniklo v roce 1995 při základním článku Hnutí Brontosaurus Forest v Českých Budějovicích. Posláním organizace je výchova k trvale udržitelnému způsobu života.

Představení našich činností  

Ekologické výukové programy pro školy

Ekologické výukové programy jsou interaktivní tvořivé výchovně - vzdělávací lekce s cílem obohatit učivo všech stupňů škol o ekologický a environmentální rozměr. Charakteristickým rysem ekologických výukových programů je pojetí  témat  v souvislostech, napříč vyučovacími předměty, s důrazem na ekologické souvztažnosti. Program by měl svými metodami rozvíjet komunikativní schopnosti dětí, učit je spolupráci, přivést je k aktivitě a připravenosti řešit problémy životního prostředí, utvářet postoje přátelské vůči přírodě a životnímu prostředí. 

Cassiopeia nabízí více než 50 výukových programů, pokrývajících důležitá ekologická a environmentální témata. Při jejich realizaci dbáme na přirozený způsob učení střídáním aktivit přemýšlivých, výzkumných, vnímavých, tvořivých, hravých, soutěživých, pohybových a dalších. Ekologické výukové programy jsou určeny dětem z mateřských, základních i speciálních škol a středoškolským studentům. Zájem o programy je stále vysoký. CEGV Cassiopeia dojíždí i do mnoha škol v bývalém českobudějovickém okrese, na Táborsku a Jindřichohradecku. Také v roce 2005 jsme nemohli z kapacitních důvodů poptávce některých škol vyhovět. V tomto roce jsme uskutečnili celkem 328 programů, což představuje 544 šedesátiminutových výukových hodin. Tyto programy navštívilo celkem 6 832 dětí.

Počet uskutečněných programů podle typu školy:

Typ školy       Počet programů     Počet hodin     Počet dětí
Mateřská škola       75 80,5 1494
Základní škola - 1. stupeň       150 244,5 3206
Základní škola - 2. stupeň       69 148 1456
Střední škola       34 71 676
Celkem       328 544 683

cass_v__uka_venku.jpg                         

Spolupráce s vysokými školami

CEGV Cassiopeia má statut školícího střediska Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v oblasti environmentální výchovy. Od roku 2006 jsme zároveň klinickým pracovištěm Zdravotně sociální fakulty JU. Probíhají zde stáže a exkurze studentů JU, zájemci o dlouhodobější spolupráci získávají cennou praxi při realizaci výukových programů.               

 cass_studenti.jpg
                    

Semináře praktické ekologické výchovy pro učitele

Nabízíme praktické semináře nejen pro učitele přírodopisu, ale i pro všechny zájemceo uplatnění ekologické výchovy ve školní výuce. Příkladem mohou být semináře o využití školních zahrad, cyklus "Živelný rok" (Půda, Voda, Energie, Ovzduší), semináře o odpadech, ochraně zvířat, metodika ekologické výchovy ve školách aj. Semináře jsou akreditovány MŠMT.  

 
                                                                                                                                                                                          

                                                     

Akce pro veřejnost a mimoškolní výchova

Ve spolupráci s Magistrátem města České Budějovice a dalšími organizacemi pořádáme pravidelné volnočasové akce, určené dětem, mládeži a rodinám. Většina akcí je časově vázána na dny významné pro životní prostředí (Den Země, Den bez aut), nebo významná období v ročním rytmu přírody (Jarní slavnosti, Slavnosti jeřabin). O víkendech pořádáme pro děti stezky plné dobrodružných činností a her (např. Hrátky se zvířátky). Cílem těchto akcí je vytvořit příznivé prostředí pro využití volného času dětí a mládeže ve městě.

  

cass_2.jpg

                            

Publikační činnost

Vydáváme metodické příručky pro pedagogické pracovníky, jejichž cílem je poskytnout inspiraci k rozvoji ekologické výchovy ve školách. Do současné doby jsme vydali tyto publikace : Ekologická výchova u rybníka (2002), Tajemství půdy (2003), Barevné kouzlení z rostlin (1999), Publikace a pomůcky v ekologické výchově (2005), Hrajeme si s dětmi na zahradě (2006).

Zapůjčování výukových pomůcek

Učitelům základních škol půjčujeme praktické soubory výukových pomůcek : krabici vody, Krabici jehličí, Krabici ptáků, Pytel plný blech (aneb živočichové a rostliny lidských obydlí). těchto pomůcek mohou učitelé využít při výuce jednotlivých tématických celků.

M.R.K.E.V a MRKVIČKA

CEGV Cassiopeia poskytuje školám metodickou a poradenskou pomoc v oblasti EVVO (Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). Jsme koordinátorem projektu "Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy" v jihočeském regionu. V rámci tohoto projektu zajišťujeme pravidelné rozesílky informačních a metodických materiálů základním a středním školám zapojeným do sítě zájemců o ekologickou výchovu. V roce 2006 přibyla "Mrkvička" aneb M.R.K.E.V pro nejmenší - obdobně zaměřená síť mateřských škol.

Naučná stezka

CEGV Cassiopeia vybudovalo a provozuje naučnou stezku Údolím Černé na Kaplicku. V případě zájmu zajišťujeme pro širokou veřejnost odborný výklad. Díky podpoře Krajského úřadu JčK jsme v roce 2005 obnovili a aktualizovali informační tabule naučné stezky.


Přírodní zahrada

Zahrada CEGV Cassiopeia se nachází uvnitř sídlištní zástavby na sídlišti Vltava. S podporou Magistrátu města České Budějovice se nám v předchozích letech podařilo přeměnit tuto zahradu na „zelenou oázu“, která slouží ekologické výchově a vzdělávání, v místním měřítku i přímé ochraně životního prostředí. Součástí zahradního designu je celá řada herních prvků pro děti a přírodních biotopů (např. vrbová chýše, smyslový chodníček, bylinková spirála, jezírko aj.). Pestrost vytvořených stanovišť a vhodné obhospodařování je základem vysoké biodiverzity rostlin i drobných živočichů v malém prostoru zahrady. CEGV Cassiopeia využívá podnětné prostředí zahrady během výukových programů pro mateřské, základní a  střední školy, uskutečňuje zde semináře pro pedagogické pracovníky a volnočasové akce pro děti. Užitek ze zahrady mají i obyvatelé okolního sídliště díky zkvalitnění životního prostředí a možnosti pobývat v zahradě, kterou často využívají např. maminky s dětmi na mateřské dovolené. 

cass_zahrada.jpg                                                                                                                          

Dárci a spolupracovníci

Od roku 1998 probíhá pod názvem Terminál projekt podporovaný Magistrátem města České Budějovice, jehož hlavním cílem je podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) dětí, mládeže a pedagogických pracovníků v Českých Budějovicích. 

CEGV Cassiopeia sídlí díky vstřícnosti příslušných úřadů v pronajatých prostorách mateřské školy Jizerská na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích.

CEGV Cassiopeia je členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina.

Činnost centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia podpořili a na projektech spolupracovali:

Děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci!


Lidé


Design by Attavena (2006)