Ochrana kobylky zavalité (Polysarcus denticauda)

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Kobylka zavalitá:

- je jedním z našich největších zástupců rovnokřídlých (délka těla až 5 cm, váha 6 g)

- má zakrnělá křídla

- žije na loukách nejčastěji na horách a v podhůří, méně často v nížinách

- je časným druhem, imága dospívají již na konci května a žijí do začátku srpna

- samci za slunečných dní hlasitě a nápadně stridulují

- se v ČR vyskytuje pouze na několika lokalitách v Bílých Karpatech, na malém území v podhůří Jeseníků a na jediné lokalitě v Čechách u obce Kovač na Jičínsku

- je dle červeného seznamu bezobratlých kriticky ohroženým druhem

- je ohrožena intenzivním managementem luk (celoplošná seč nebo pastva)

 

Populace kobylky zavalité byla na Jičínsku u obce Kovač znovuobjevena v roce 2007 po téměř sto letech. Na lokalitě bylo zaznamenáno 8 stridulujících samců (samice nelze pro skrytý způsob života mapovat), kteří se vyskytovali podél silnice a železniční tratě. Při kontrole v červnu o rok později byla situace podobná. Přes vhodné podmínky pro pozorování kobylek bylo nalezeno pouze 12 samců rozmístěných poměrně daleko od sebe. Takto početnost je extrémně nízká a protože se jedná o izolovanou lokalitu hrozí velmi vysoké riziko vymření populace. Pro srovnání – na vhodných místech (např. na některých loukách v Bílých Karpatech) můžeme stejný počet samců nalézt na 10 m2.

Kobylky na Jičínsku obývají komplex různě velkých luk rozčleněných napřímenými a zahloubenými kanály, náspem železniční trati a silnicí. Na louky navazují menší pole. Stromy jsou omezeny na alej jabloní podél silnice, několik solitérů různě po lokalitě (zejména u vodotečí) a malý lesík při okraji osídlené oblasti. Louky jsou sušší, poměrně pestré a květnaté a pravidelně kosené.

Příčiny ohrožení:

- oblast osídlená kobylkou zavalitou u Kovače je malá (ca 1 km2) a zcela izolovaná. V případě jejího vymření není žádná šance na znovuobsazení lokality z okolí

- všechny louky v oblasti jsou v posledních letech obhospodařované podle podmínek stanovených dotačním titulem tzv. agroenvironmentálních programů. Tento dotační titul vyžaduje provedení dvojí seče v roce, přičemž první seč musí být provedena do 31.7. V praxi je tato podmínka naplňována tak, že jsou louky pokoseny všechny celé najednou a v krátkém období strojovým způsobem. V podmínkách Jičínska se první seč odehrává většinou (podle aktuálního vývoje počasí) v první polovině června. Jinými slovy, téměř okamžitě poté, kdy kobylky dospějí, jsou všechny louky v širokém okolí pokoseny. Tím se pro ně stanou nevyhovující, protože jim nenabízejí možnosti úkrytu. Značná část jedinců je také likvidována při vlastní seči. Kobylky, které seč přežijí se přesouvají do jiných vhodných biotopů, kterých je však v oblasti nedostatek a jsou omezeny pouze na silniční příkopy a okolí železniční tratě.

- V průběhu června dochází k vysekávání silničních příkopů správcem komunikace. Tento zásah, ačkoli plošně omezený, vede k další citelné redukci zbývajícího biotopu.

Řešení projektu v roce 2009

V průběhu zimy 2008/2009 jsme kontaktovali společnost Lužanská zemědělská a.s., která zajišťuje seč na většině luk v oblasti osídlené kobylkou zavalitou a také správce přilehlé silnice – společnost Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje (SÚS). Se zástupci zemědělské společnosti jsme dohodli vynechání první seče na části luk a to dvěma způsoby: 1) v místě s největší početností jsme vybrali dvě loučky o celkové rozloze 2 ha, které zůstaly celé nepokosené, 2) na tyto louky navazovaly ponechané šest metrů široké pásy při okrajích dalších luk o celkové délce 1100 m. Vynechání seče podmínky dotačního titulu umožňují, je však třeba předem získat potvrzení od místně příslušného orgánu ochrany přírody (v tomto případě Městský úřad města Jičín), které zemědělský subjekt posílá na Státní zemědělský a intervenční fond. SÚS přislíbil vynechání seče silničních příkopů v kritickém úseku přiléhajícím k louce s největší početností kobylek v celkové délce ca 250 m.

Výsledky:

Při mapování v červnu 2009 bylo zaznamenáno celkem 350 stridulujících samců kobylek zavalitých, z toho 290 v oblasti jejich výskytu z předchozích let. Kobylky se ozývaly jak z neposečených luk tak ze ve všech ponechaných pásů. Kromě toho bylo zaznamenáno jejich šíření podél silnic a železniční trati do vzdálenějších částí, kde se v předchozích letech nevyskytovaly. Dalších 60 samců bylo nalezeno v blízkém okolí, kde v předchozích letech nebyli mapováni. Zde byly louky opět posekány celoplošně, pouze ve střední části byl ponechán asi 10 m široký pruh, v němž byla většina kobylek soustředěna.

Mediální výstupy:

O problematice ohrožení a ochrany kobylky zavalité u obce Kovač byl publikován článek v Jičínském deníku.

Řešení projektu v roce 2010

V letošním roce došlo po dohodě s podnikem Lužanská zemědělská a.s. k dalšímu rozšíření nepokosených ploch. Kromě stejných ploch, které byly ponechány v loňském roce, přibyla další louka o rozloze 2 ha v západní části území a 1100 m nepokosených pásů při okraji navazující louky. Rozloha trávníků na kterých není aplikována první seč se tak fakticky zdvojnásobila. Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje také v letošním roce odložila seč příkopů silnice navazující na centrální část výskytu kobylek na pozdější termín.

Výsledky:

Realizovaná opatření se pozitivně odrazila na velikosti populace stridulujících samců kobylek, kterých bylo o 50 % více než loni – celkem 530 jedinců. Zaznamenali jsme také jejich další šíření podél železniční trati i silnice do dosud neobsazených míst. Výsledky jednoznačně prokazují pozitivní efekt ploch rozrůznění seče luk na populace bezobratlých. V letošním roce se však objevil potenciální ohrožující faktor, kdy část louky s kvalitním biotopem a populací kobylek byla spolu s desítkami hektarů navazujících polí přeměněna na ovocný sad. V tradičně obhospodařovaných oblastech (např. v Bílých Karpatech) se kobylky zavalité v sadech vyskytují. Zde se však jedná o intenzivně obhospodařovaný sad s vysokými dávkami aplikovaných herbicidů, které výskyt kobylek znemožňují. V případě dalšího rozšiřování sadů do stávajících luk by opět mohlo dojít k ohrožení této unikátní populace.

Mediální výstupy:

Projekt byl představen odborné veřejnosti v časopise Ochrana přírody.

 

Řešení projektu v roce 2011

Spolupodíleli jsme se na řešení projektu organizace Hutur „Ochrana kriticky ohrožené kobylky zavalité (Polysarcus denticauda) v ČR" podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR v rámci podpory NNO.

Na řešení projektu se dále podíleli Mgr. Robert Vlk, PhD. (PdF MU Brno) a Jiří Folovský (PdF MU Brno).

Oproti předchozím rokům jsme rozšířili řešení projektu na nedávno objevenou lokalitu u obce Janov (okr. Bruntál) na česko-polském pomezí. Informace o výskytu kobylky zavalité byla publikována v roce 2009 (Kočárek et al. 2009), kdy byli nalezeni 4 jedinci (1 samec a 3 samice). O rok později činila populace dle údajů místního přírodovědce 8 jedinců kobylek. Příčinou je příliš intenzivní obhospodařování luk v okolí Janova a to celoplošná seč i příliš intenzivní pastva.

Cílem projektu bylo:

1)      Úprava zemědělského hospodaření na lokalitách Kovač a Janov.

2)      Monitoring populace kobylky zavalité na lokalitách Kovač a Janov.

3)      Mapování v širším okolí známých lokalit a ověření historické lokality u Olomouce.

4)      Osvětové aktivity

Výsledky projektu:

1)      Úprava zemědělského hospodaření na lokalitách.

Po dohodě se zemědělským subjektem Lužanská zemědělská a.s. byla na lokalitě Kovač vynechána první seč na 3,54 ha luk a dále bylo ponecháno 2,1 km šest metrů širokých pásů při okrajích luk. Na lokalitě Janov se nepodařilo navázat kontakt se zemědělským subjektem.

2)      Monitoring populace kobylky zavalité na lokalitách Kovač a Janov.

Monitoring byl proveden v průběhu června na obou lokalitách. Na lokalitě Kovač bylo zaznamenáno 439 stridulujících jedinců, na lokalitě Janov byli nalezeni pouze 2 samci.

3)      Mapování v širším okolí známých lokalit a ověření historické lokality u Olomouce.

V červnu a červenci bylo provedeno mapování výskytu kobylky zavalité na potenciálních lokalitách vytipovaných v okolí obou známých lokalit, žádná další populace ale nebyla nalezena. Dále bylo provedeno ověření výskytu kobylky na historické lokalitě u Olomouce, s negativním výsledkem. Mapování potvrdilo, že v současnosti známé populace druhu u Kovače a u Janova jsou izolované a je možné je považovat za reliktní.

4)      Osvětové aktivity

V rámci projektu byl vydán leták „Kobylka zavalitá Polysarcus denticauda - hmyzí klenot kovačských luk" (odkaz na pdf).

Dále byla natočena televizní reportáž věnovaná problematice ohrožení a ochrany kobylky zavalité u Kovače odvysílaná v pořadu Události v regionech České televize. (odkaz zde).