Ichtyologický průzkum toku Žernovník

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

V místě plánované stavby na vodním toku Žernovník byl v roce 2009 proveden ichtyologický průzkum, aby mohl být posouzen předpokládaný vliv realizace stavby na rybí společenstvo a jednotlivé populace rybích druhů.

V Žernovníku byla zjištěna přítomnost pěti druhů ryb: vranka obecná (Cottus gobio), pstruh obecný (Salmo trutta), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis) a lipan podhorní (Thymallus thymallus). Byla zjištěna početná a stabilní populace vranky obecné s nejčastějším výskytem v místech s dostatkem úkrytu a členitým dnem. Pstruh obecný byl v minulosti do míst vysazován, ale z přítomnosti tohoročního plůdku bylo usouzeno, že se v místech přirozeně rozmnožuje. Přítomnost zbývajících tří druhů lososovitých ryb pravděpodobně byla pravděpodobně v souvislosti s úniky ze sádek položených výše na toku. Pstruh duhový a siven americký jsou druhy pro území České republiky nepůvodní.

Některá stavební opatření byla posouzena bez negativního vlivu na rybí společenstvo. Jednalo se převážně o opatření plánovaná mimo vodní tok nebo malého rozsahu. Jako zásahy s negativním vlivem byly ohodnoceny stavby příčných prahů, nové opěrné zdi a retenční migrační přehrážka. Realizací stavby příčných prahů by došlo k homogenizaci proudění a dnového substrátu, neméně pak k úbytku úkrytů ryb. Nové opěrné zdi by zlikvidovaly příbřežní ukryty ryb. Pozitivním zásahem by byla výstavba balvanitého skluzu umožňujícího migraci ryb.

Pro zmírnění negativních vlivů byla navržena opatření týkající se převážně zdrsňování betonových podvodních staveb zapouštěním balvanů. Opěrnou zeď bylo navrženo postavit mimo koryto a tím zachovat příbřežní úkryty ryb.

Realizace stavby s sebou nese rizika ohrožení toku Žernovníku jakobiotopu vranky obecné a pstruha obecného, proto bylo doporučeno zvážit nutnost výstavby v plném rozsahu a akceptování doporučených zmírňujících opatření. V kumulaci s vlivem stávajících migračních překážek a odběrů vody pro malé vodní elektrárny by stavba mohla představovat významný negativní vliv na autochtonní rybí populace.