Biologické hodnocení záměru revitalizace vodního toku Stebenka

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Pro účely posouzení vlivu záměru revitalizace vodního toku Stebenka byl proveden podrobný zoologický a botanický průzkum lokality se zaměřením na chráněné druhy.

Vodní tok Stebenka, levostranný přítok Jizery, byl navžen k revitalizaci, jejímž cílem je odstranění nevhodných technických úprav koryta a technických objektů na něm a následné vytvoření koryta přírodě blízkého.

Zoologický průzkum dotčené lokality bylo prováděn s důrazem na zjištění zastoupení druhů ryb, chráněných druhů a dalších významných druhů. Dále byly sledovány druhy obratovců i bezobratlých v zájmovém území. Botanický průzkum spočíval ve zhodnocení celého území dotčeného záměrem, podle druhového složení a stavu jednotlivých ploch byla zhodnocena jejich cennost a využitelnost pro provedení plánované stavby.

V průběhu průzkumu byla prokázána přítomnost tří autochtonních druhů ryb a jednoho druhu mihulovce. Jednalo se o pstruha obecného (Salmo trutta), mřenku mramorovanou (Barbatula barbatula), ohroženou vranku obecnou (Cottus gobio) a kriticky ohroženou mihuli potoční (Lampetra planeri). Dále byl prokázán hojný výskyt okouna říčního (Perca fluviatilis) uniklého pravděpodobně z výše položených nádrží.

V navrženém úseku toku nebyl potvrzen výskyt vzácných rostlinných společenstev nebo druhů, negativní dopady na doprovodnou zeleň toku by byly minimální.

Vliv plánované revitalizace na společenstvo ryb a mihulí byl posouzen jako převážně pozitivní. Vytvořením různorodého prostředí a eliminací migračních bariér by pravděpodobně došlo ke zvýšení početnosti a stabilizaci populací všech autochtonních druhů. Na vodní bezobratlé by byl dopad také převážně pozitivní.

Navrženy byla opatření k omezení, prevenci, vyloučení, případně kompenzaci negativních vlivů realizace záměru. K realizaci by optimálně mělo dojít v období červen-září. Zásahy do samotného koryta toku by měly být prováděny po směru toku a za sucha, aby byl minimalizován zákal vody. Před těmito zásahy by bylo nutné odlovit všechny ryby a přenést je řádově stovky metrů výše proti proudu. Vyskytující se polopřirozená vegetace kolem toku by měla být zachována.

Realizace projektu přímo neohrožuje na existenci populaci žádného živočišného či rostlinného druhu.