DAPHNE pomáhá zemědělcům, zemědělci pomáhají přírodě (časopis Krasec, podzim 2010)

 

Letošního roku navázalo DAPHNE kontakt s několika zemědělskými podnikateli, kteří jsou ochotni udělat pro přírodu opravdu leccos dobrého. A nyní se rýsují konkrétní možnosti, připravují se zajímavé terénní realizace a některé již jsou spuštěny.

Zemědělský podnik Bemagro na Kaplicku ve spolupráci s námi založil rozsáhlý pokus: jeho úkolem je zjistit, jaký způsob běžného hospodaření na běžném typu louky je nejvýhodnější jak pro biodiverzitu, tak pro výnos a kvalitu píce. Velké pokusné čtverce se tedy ošetřují různými způsoby seče a hnojení a zkoumá se jejich druhová skladba, výnos píce a obsah dusíku (je důležitý pro dojnice). Pokus má parametry standardního vědeckého výzkumu. Interpretovatelné trendy lze očekávat nejdříve po třech letech (spíše i později), ale na výsledky jsme opravdu zvědavi: bude existovat aspoň jedna kombinace, která bude příznivá pro všechno, anebo vždy půjdou biodiverzita a parametry píce „proti sobě"?

O pár kilometrů dále rozjíždíme s Bemagrem další zajímavé hospodaření, a to velmi ojedinělé. Rozsáhlá enkláva luk propletená křovitými mezemi se bude ošetřovat časově a prostorově diverzifikovaně tak, aby to co nejvíce pomohlo volně žijícím živočichům: především hmyzu, ale také ptákům či drobným savcům. Klíčové je sečení luk: to neprobíhá v jednom termínu, ale na různých loukách je konkrétně navrženo např. neposečení úzkého pásu podél okraje, vynechání seče na části pozemku atd., čímž pro živočichy vždy zůstane nějaká nabídka potravy (semena, nektar) či úkrytu. Na druhově chudší louky se bude přenášet část sena z těch bohatších - obohatí se a budou lákavější pro více živočichů. Celý management je doplněn různými druhy lokálního prořezávání mezí a remízků. Vzniknou tím drobné plošky, které se v krajině téměř již nevyskytují: maloplošná sukcesní stádia různého stáří. To celé dohromady přetvoří luční enklávu v dynamickou mozaiku různých prostředí. A pozor - pořád je to zemědělsky využívaná půda, žádná přírodní rezervace. A o to jde - i v zemědělské krajině zajistit důstojný život celé škále živočichů a rostlin.

Aby toho nebylo málo, hlásí se s nápady i další zemědělci. Někteří plánují vytváření přírodních pastevních areálů se spoustou stromů a keřů, jiní zas experimentují se zakládáním drobných travnatých meziček. Naštěstí nám projekt SFŽP „Poradenství pro zemědělce" běží i příští rok a máme možnost se jim věnovat. Těšte se tedy na další zprávy o zemědělcích, před kterými by měl leckterý ekolog a ochránce přírody hluboce smeknout.

 

Psáno pro podzimní číslo časopisu jihočeských ekologických NNO "Krasec".