Zhodnocení a návrh optimalizace pstruhového hospodaření v ČR ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů a biodiverzity ve zvláště chráněných územích

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Cílem projektu je optimalizace udržitelného hospodářského využívání ekosystémů malých vodních toků, konkrétně zajištění optimalizace pstruhového hospodaření v součinnosti rybářských a ochranářských subjektů ve zvláště chráněných územích a lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů vedoucí ke zlepšení stavu cenných společenstev.
Ekosystémy vodních toků, na nichž probíhá pstruhové hospodaření, jsou velice významnou složkou životního prostředí a proto jejich ochrana vyžaduje vysokou pozornost. Na druhé straně jsou historicky rybářsky využívány a další vývoj managementu v rámci aktuálních podmínek a míry poznání je záhodno podporovat.
Projekt má napomoci předvídání ekologických změn ve vodních ekosystémech. Díky nezbytné součinnosti s rybářskými subjekty a zajištění kvalitních informací dojde k vytvoření preventivního mechanismu, který umožní eliminovat vyhnutelná environmentální rizika.
Uživateli výstupů projektu budou subjekty státní správy nebo samosprávy zabývající se ochranou přírody, rybářské organizace (i veřejnost) a odborná veřejnost se specializací zoologie(ichtyologie)/ekologie. Výstupy napomohou zabezpečení ochrany přírody formou udržitelného využívání zdrojů založeného na zkvalitňování znalostí o vzájemném působení biosféry, ekosystémů a lidských činností.
Průběžné informace o řešení projektu budou zveřejňovány na stránkách Daphne ČR – Institutu aplikované ekologie.
Případné podrobnější informace Vám poskytne garant projektu Mgr. Jan Dušek.

Zde je ke staženídotazník průzkumu postoje veřejnosti k otázkám pstruhového hospodařenía další informace k projektu. A zde naleznete dotazník ve verzi k vytištění a zaslání poštou.

 

Cyklus seminářů

 

V rámci projektu proběhl v měsících srpnu a září 2010 cylkus seminářů pro rybářskou a ochranářskou veřejnost. Zde jsou ke stažení prezentace s obsahem seminářů, vč. zápisu postřehu a připomínek účastníků.

Prezentace k přednášce Vlastnosti a funkce přirozeného toku pstruhového pásma. Autor: David Pithart

stáhnout zde

Prezentace k přednášce Vlivy působící na společenstva pstruhových vod. Autor Jan Dušek

stáhnout zde

Prezentace k přednášce Ochrana vodních toků. Autor Jiří Mejsnar

stáhnout zde

Zápis postřehů a připomínek

stáhnout zde