Průzkum vybraných lokalit s ověřeným nebo předpokládaným výskytem užovky podplamaté (Natrix tessellata)

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Průzkum vybraných lokalit kaňonu řeky Berounky s ověřeným nebo předpokládaným výskytem úžovky podplamaté (Natrix tessellata) navázal na rešerši historických pramenů a aktuální ověření výskytu na vytipovaných místech, které provedlo o.s. Ametyst. Cílem projektu bylo ověřit výskyt tohoto druhu na vybraných lokalitách Berounky a přesně definovat jeho základní podmínky biotopu.

Úžovka podplamatá byla nalezena na dvou lokalitách, nejedná se o rozsáhlé populace. Průzkum pomohl rozšířit poznatky o prostředí, které tento druh ke svému životu potřebuje. Jedná se o jižně orientované svahy, kde jsou přítomny sutě, skály, roztroušená zeleň či bezlesí. Pro lov potravy, kterou jsou nejčastěji drobné ryby a rybí plůdek, potřebuje mělčiny vytvořené písčitými či bahnitými náplavami, čistou vodu, pro rozmnožování pak nahromaděnou organickou hmotu.

Doporučená opatření zahrnují zachování náplavů, ochranu přirozených stanovišť, omezení náletových porostů, zachování naplavenin organického materiálu, monitoring a osvětu.