Průzkum rybích společenstev oblasti soutoku Laborce a Uhu

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

V rámci projektu "Integrácia princípov a postupov ekologického manažmentu vo Východoslovenskej nížine(región Laborec-Uh)" byl v oblasti soutoku řek Laborec a Uh proveden ichtyoloický průzkum na 12vybraných lokalitách. Na základě výsledků průzkumu byla navržena opatření pro udržení či zlepšení podmínek pro vyskytující se rybí populace a byl posouzen vliv zadavatelem navrhovaných úprav vodního režimu.

V oblasti umělých a pozměněných stanovišť vzniklých převážně odvodněním mokřadů bylo zjištěno 21 druhů ryb, z toho 6 druhů nepůvodních. Významný vliv na populace původních druhů ryb vzhledem ke své početnosti mají invazní druhy střevlička východní, karas stříbřitý. Dosud stabilní populace tvoří evropsky významné druhy hořavka duhová, sekavec podunajský a piskoř pruhovaný.

Pro každou z 12vybraných lokalit jsou navržena reálná opatření pro zlepšení podmínek. Pro významné druhy jsou ve vodních biotopech navrhována opatření týkající se převážně čistoty vody, vodního režimu a fragmentace toku. Konkrétně je v některých lokalitách navhováno vybudování kořenové čističky.