Opuštěné vojenské prostory jako refugia biodiverzity v současné krajině

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
Projekt je zaměřený na výzkum biodiverzity vojenských cvičišť a střelnic opuštěných armádou po roce 1989. Vojenský výcvik spojený s narušováním terénu (pojezdy těžkou mechanizací, požáry apod.) vede k vytvoření dynamické mozaiky biotopů s velkým podílem ploch udržovaných v raných fázích vegetační sukcese. Tato místa vyhledávají některé druhy rostlin a živočichů, které z okolní, běžně využívané krajiny již vymizely nebo jsou zde velmi ohrožené. Po ukončení vojenského využívání dochází většinou k rychlému zarůstání ploch keři, lokality se postupně se mění v les a citlivé druhy z území mizí.
Cílem projektu je zhodnotit na příkladu čtyř vybraných taxonomických skupin (ptáci, denní motýli, rovnokřídlý hmyz a cévnaté rostliny) současný stav čtyřiceti zvolených vojenských cvičišť a střelnic, které armáda v uplynulých dvaceti letech přestala využívat. Zkoumané lokality jsou rozmístěny po celém území České republiky. Pozornost je také věnována vlivu různých faktorů, které tato území recentně ohrožují. Pro biologicky a ekologicky perspektivní lokality bude navržen vhodný dlouhodobý způsob péče. Představení zkoumaných území a různé aspekty ochrany biodiverzity opuštěných vojenských prostorů shrne závěrečná monografie.