Inventarizace orthopteroidního hmyzu v maloplošných chráněných územích na území Hlavního města Prahy

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Při průzkumu orthopteroidního hmyzu v PP Baba, PR Homolka, PR Podhoří, PR Prokopské údolí a PR Radotínské skály v roce 2008 bylo nalezeno celkem 29 druhů rovnokřídlého hmyzu, což činí 30 % z druhů, jež jsou součástí fauny ČR a 43,3 % z druhů nalezených na území Čech. Byly nalezeny dva druhy škvorů ze sedmi evidovaných pro území ČR a nebyl nalezen žádný druh švába. Zjištěno bylo šest ochranářsky a faunisticky významných druhů rovnokřídlých, z čehož dva jsou uvedeny v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky a žádný není v ČR legislativně chráněn:

Saranče německá (Oedipoda germanica) je v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých v ČR v kategorii druh téměř ohrožený. V České republice byla dosud zjištěna pouze ve dvou oblastech, a to v několika lokalitách v Lounském Středohoří a Českém Krasu a jihozápadním okraji Prahy. Ve sledovaných lokalitách byl zjištěn výskyt v PR Radotínské skály a PR Homolka. Saranče vlašská (Calliptamus italicus) uvedená v Červeném seznamu ČR v kategorii téměř ohrožený druh se vyskytuje v Čechách lokálně v nížinách. V rámci průzkumu byla zjištěna v PR Radotínské skály a PR Prokopské údolí. Saranče (Stenobothrus nigromaculatus) patří mezi ochranářsky významné druhy, je v České republice lokální a vzácný druh. Dalšími nalezenými významnými druhy byly kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata), kobylka (Leptophyes punctatissima) a cvrčivec révový (Oecanthus pellucens).

V roce 2009 byl průzkum orthopteroidního hmyzu prováděn v PP Cihelna v Bažantnici, PP Ctirad, PP Havránka, PP Hrnčířské louky, PP Opatřilka-Červený lom, PP Podbabské skály a PP Salabka. Bylo nalezeno celkem 28 druhů rovnokřídlého hmyzu, což činí 29 % z druhů, jež jsou součástí fauny ČR a 40 % z druhů nalezených na území Čech. Dále byly nalezeny dva druhy škvorů ze sedmi evidovaných pro území ČR, oba zjištěné již v roce 2008. Nebyl nalezen žádný druh švába. Oproti průzkumu pěti ZCHÚ v roce 2008 bylo nalezeno pět nových ruhů rovnokřídlých. Zjištěny byly tři ochranářsky a faunisticky významné druhy rovnokřídlých, které byly zaznamenány již v roce 2008 na jiných místech. V PP Crirad a Podbabské skály byly nalezeny populace kobylky (Leptophyes punstatissima), které jsou teprve čtvrtým a pátým zjištěním tohoto druhu na území ČR.