Ichtyologický průzkum vybraných zvláště chráněných území v Praze

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Ichtyologický průzkum v ZCHÚ Hlavního města Praha byl v roce 2007 proveden v PP Krňák, PR Divoká Šárka, PP Meandry Botiče, PR Mýto, PP Obora v Uhříněvsi, PP Údolí Kunratického potoka, PR Údolí Únětického potoka, PR Slavičí údolí a PR Prokopské údolí. V roce 2008 pak v PP Modřanská rokle, PP Lítožnice a PR Klánovický les.

V rámci těchto ZCHÚ byly studovány malé vodní toky, v nichž je možná existence společenstev ryb. Studie je zaměřena na charakteristiku biotopů ZCHÚ, popis zkoumaného toku z hlediska hydromorfologie, popis ichtyofauny toku a návrhy opatření pro zlepšení podmínek toku.

Stav sledovaných malých vodních toků ve zvláště chráněných území Hlavního města Prahy  je nepříznivý, rybí populace jsou většinou nepřirozené. Hlavním příčinou je fragmentace povodí, rybniční hospodaření, špatná kvalita vody a sekundárně rybářský management.

Ve vodním toku Rokytka v PR Mýto byla nalezena populace střevle potoční, v jiných ZCHÚ však nebyl nalezen další chráněný druh. Naopak velmi hojné a početné jsou populace invazních druhů střevličky východní a karase stříbřitého.