Ichtyologický průzkum na řece Jizeře v lokalitě Mladkov

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Cílem studie bylo charakterizovat populace ryb a mihulí na Jizeře v lokalitě Mladkov za účelem obecného posouzení vlivu záměru malé vodní elektrárny na ně.

V lokalitě byly nalezeny hned tři zvláště chráněné druhy. Jde o kriticky ohroženou mihuli potoční, ohroženou střevli potoční a vranku obecnou, která je navíc předmětem ochrany evropsky významné lokality Krkonoše. Významným faktem je, že se zde rozmnožuje pstruh říční a lipan podhorní, kteří se v současné době již na mnoha tradičních místech netřou. 

Na základě ichtyologického průzkumu bylo nutno konstatovat, že v případě lokality Mladkov se jedná o velmi cenný biotop. Výstavba malé vodní elektrárny by znamenala změny v hydrologickém režimu, vznik hlubšího teplejšího biotopu a bariéry při migraci ryb, čímž by působila negativně na vyskytující se populace ryb i předmětu ochrany EVL vranky obecné.