Hodnocení dosavadních opatření a návrh Koncepce další ochrany lososa obecného (Salmo salar) v České republice

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Studie zadaná Ministerstvem životního prostředí ČR se zabývá hodnocením současného stavu lososa obecného v České republice a účinnosti dosavadních opatření ve vztahu k jeho ochraně, dále pak návrhem budoucích kroků v ochraně tohoto druhu.

Losos obecný byl v minulosti na našem území vyhuben, v nedávné minulosti pak vysazován do povodí tří řek (přítoků Labe): Kamenice, Ploučnice a Ohře. Omezený výběr vhodných toků pro druh je hlavně díky migračním překážkám, nevhodné morfologii toku nebo znečištění vody. Výskyt byl potvrzen v Kamenici, Chřibské Kamenici, Ploučnici, Ještědském potoce, Ohři, Liboci a Labi.

V rámci vytvoření koncepce ochrany lososa obecného byly stanoveny dlouhodobé a střednědobé cíle a naplánována ochranná opatření.

Dlouhodobé cíle

1. Stabilizovat populace lososa obecného v povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře.

2. Obnovenit labské cesty a výskytu lososa v povodí Orlice za pomoci zprůchodňování migračních bariér.

Střednědobé cíle

1. Zajištěni pokračování repatriačního programu, vyhodnotit účinnosti opatření a zefektivnit průběh programu.

2. Vybudovat odchovné zařízení (moderní líheň) v povodí toků, do nichž jsou lososi vysazováni.

3. Ujasnit roli zajišťujících státních organizací a v návaznosti vyřešit problematiku kompenzací za omezení chovu a lovu pstruha na lokalitách, kde se vysazuje losos

Ochranná opatření

ochrana a revitalizace toků, zajištění migrační prostupnost například vhodnými rybími přechody, ochrana přirozených trdlišť, případná připrava poloumělých, umělá reprodukce a následné vysazování, monitoring a výzkum parazitů, migrace, přežívání a genetiky.

Součástí studie je vytipování vhodných lokalit pro další reintrodukci lososa obecného.