Management center

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Druhové bohatství řady travinných biotopů je závislé na jejich přiměřeném extenzivním využívání (odběru biomasy). V důsledku ekonomických a politických změn ve společnosti v průběhu posledních 60-ti let došlo k upuštění od extenzivního hospodaření drobných vlastníků a na mnoha lokalitách dochází k degradaci těchto biologicky cenných prvků středoevropské krajiny. Pardubicko je typickou ukázkou fragmentované krajiny střední Evropy. Převládají zde intenzivně obdělávaná pole a kulturní lesy. Ekologicky cenná společenstva nelesních biotopů jsou soustředěna na stovkách malých izolovaných lokalit. Na rozdíl od intenzivně využívaných polí a lučních porostů v okolní fádní krajině se vyznačují vysokým zastoupením různých druhů organizmů. Jejich největší význam tkví v tom, že fungují jako tzv. "biodiverzity hot spots" - útočiště pro ohrožené organizmy.

Pro zachování vhodných podmínek koexistence co nejvíce druhů organizmů v rámci krajiny je nanejvýš žádoucí zajistit těmto lokalitám odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že se jedná o sekundární, člověkem vytvořená společenstva, je jejich existence závislá na šetrném hospodaření. Ponechání ladem vede k postupnému poklesu biodiverzity, vymizení konkurenčně slabých druhů a přeměně v druhově chudá společenstva.

Naším cílem je zajistit péči o takové lokality místními hospodáři a dalšími subjekty. Tedy nikoliv o ně primárně pečovat z vlastních či veřejných zdrojů, i když kvůli péči o extrémně potřebné lokality zachováme jistou kapacitu i pro samotnou údržbu lokalit. Pro tento záměr se organizace DAPHNE ČR – Institut aplikované ekologie spojila se společností CENTAUREA – společnost pro monitoring a management krajiny. Cílem je rozvinout spolupráci těchto organizací a zejména spolupráci těchto organizací s třetími stranami (zejména s vlastníky, hospodáři a veřejnou správou) a širší veřejností.

 

Aktivity projektu:

1. Doplnění a zpřístupnění informace o biologicky cenných lokalitách Pardubického kraje.

Registr lokalit bude hlavní informační základnou projektu. Bude obsahovat data o všech zpracovaných lokalitách. Na základě údajů v registru bude provedeno vyhodnocení zmonitorovaných lokalit a stanoveny priority. Jedním z dalších cílů je vytvořit veřejně přístupnou databázi o ochranářsky zajímavých lokalitách v regionu, která bude sloužit jednak orgánům ochrany přírody, jednak subjektům zabývajícím se managementovými pracemi.

2. Zajištění hospodaření na vybraných lokalitách na Pardubicku, zlepšení povědomí o problematice mezi veřejností

3. Vybudování koordinačního centra pro dlouhodobé zajištění popisovaných aktivit