Dotační poradenství

Co nabízíme

 • profesionální a odpovědný přístup, rozsáhlý tým specialistů, široký záběr a dokonalou znalost problematiky
 • poradenství při výběru vhodného dotačního programu a opatření z evropských i národních fondů
 • konzultace, studie, posudky
 • kompletní přípravu žádostí o dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny a ochrany vod
 • přípravu investičního záměru
 • zajištění zpracování projektové dokumentace autorizovanými projektanty
 • získání souvisejících administrativních souhlasů a vyjádření (inženýrská činnost) - územní rozhodnutí, stavební povolení a další rozhodnutí nebo stanoviska orgánů veřejné správy
 • zajištění výběrových řízení
 • realizaci a koordinace projektu
 • finanční řízení projektu

 

Typy projektů, na které se zaměřujeme

 • zakládání a revitalizace významné sídelní zeleně v obcích (parky, stromořadí, hřbitovy, městské a obecní lesoparky)
 • výsadba a obnova remízů, alejí, solitérních stromů, větrolamů, územních systémů ekologické stability v krajině
 • výstavba rybníků
 • rekonstrukce rybníků a odbahňování rybníků
 • revitalizace toků
 • opatření k překonávání migračních bariér - rybí přechody
 • obnova a tvorba mokřadů, tůní, obnova pramenišť, obnova zaniklých říčních ramen, podpora rozlivů v nivách, revitalizace rašelinišť
 • výstavba poldrů
 • protierozní ochrana
 • protipovodňová ochrana
 • regulace a likvidace populací invazních druhů rostlin a živočichů
 • odstranění nevyužívaných staveb a dalších objektů ve zvláště chráněných územích a územích zařazených do soustavy Natura 2 000
 • obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury (naučné stezky, mapy, opravy cest) ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech, evropsky významných lokalitách, přírodních parcích a geoparcích

 

S kterými programy máme zkušenosti

 • Operační program Životní prostředí
 • Operační program Rybářství
 • Program rozvoje venkova
 • Finanční mechanismy EHP/Norska
 • Program péče o krajinu
 • LIFE+