Celofaremní plán hospodaření šetrného k přírodě

Díky celofaremnímu plánu hospodaření šetrného k přírodě poznáte přírodní hodnoty Vaší farmy a získáte návrhy, jak můžete na farmě hospodařit v souladu s přírodou. V rámci této služby na Vaší farmě vyhodnotíme ekosystémy a jejich biodiverzitu (většinou diverzitu rostlinných druhů, denních motýlů a ptáků), identifikujeme cenná místa a spolu s Vámi se pokusíme najít způsob, jak zajistit šetrnost vůči přírodě na Vaší farmě či dokonce zužitkovat její přírodní hodnoty např. k lepšímu využití dotací.
Při celofaremním plánování a hodnocení klademe velký důraz na celkové seznámení s Vaším hospodařením, neboť jedině díky tomu je možné nalézt rovnováhu mezi tím, co by vyhovovalo přírodě na Vaší farmě, a co je pro Vás přijatelné z hospodářského hlediska. Při hodnocení a návrzích péče se vždy snažíme především zohledňovat místa, která zajímají Vás a na nichž chcete řešit hospodaření (např. podmáčená místa na farmě, výsadba zeleně apod.)
Výsledkem faremního plánu pro Vás je :
  • přehled ekosystémů a biodiverzity na farmě (mapy, přehledy druhů, doprovodné texty)
  • přehled návrhů péče jednotlivé pozemky (pro každý pozemek zhodnocení současného hospodaření, návrh změn, návrh případných dotačních titulů či jiných nástrojů)

Jak služba probíhá

Celofaremní plán hospodaření šetrného k přírodě je dlouhodobější proces, který v optimálním případě přerůstá v dlouhodobou spolupráci se zemědělcem na různých environmentálních problémech jeho farmy. Základ faremního plánu má ale vždy následující průběh:
  1. seznámení s farmou, jejími pozemky, způsobem hospodaření
  2. prokonzultování zájmů a požadavků farmáře vzhledem k celofaremnímu plánu
  3. zmapování a vyhodnocení ekosystémů biodiverzity farmy (více návštěv několika odborníků během sezóny)
  4. vyhodnocení sebraných dat, sestavení mapových a jiných přehledů, vypracování prvních návrhů péče
  5. představení přírodních hodnot farmy zemědělci, nástin návrhů péče a diskuse o nich
  6. výběr míst k řešení, postupná diskuse, úprava a upřesňování návrhů péče
  7. případná dohoda na dalších krocích spolupráce (rozpracování dalších detailů k péči, podání žádosti o dotaci v rámci Návrhů péče o přírodní prvky farmy aj.)