Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Podpora zahájení činnosti mladých zemědělců


Poslední aktualizace: 28.1.08

Autor: Ing. Pavel Němec, DiS.


O co jde

Dotace pro mladé začínající zemědělce byly zavedeny s cílem motivovat mladé lidi k podnikání v zemědělství. Důvodem je zvyšující se věkový průměr zemědělců a malý zájem mladých lidí o tento obor. Mladí lidé podnikající v zemědělství se dokáží lépe přizpůsobit novým, moderním trendům v hospodaření včetně posunu od čisté produkce potravin k nepotravinářské výrobě a údržbě krajiny. Nezanedbatelným cílem je rovněž snížení nezaměstnanosti ve venkovských oblastech.

V praxi

Účel dotace

Opatření Programu rozvoje venkova na podporu zahájení činnosti mladých zemědělců má pomoci zemědělci v počátku podnikání, kdy je třeba investovat do staveb, strojů a zařízení. Dotace je vyplácena formou nenávratné částky peněz určených k zahájení činnosti a uskutečnění podnikatelského plánu.

Kdo je oprávněn žádat?

O tuto podporu může požádat zemědělský podnikatel, který nedosáhl věku 40 let a zahajuje zemědělskou činnost poprvé (tj. nejvíce 16 měsíců před podáním žádosti). V případě, že mladý zemědělec zahajuje činnost v rámci právnické osoby, musí tento podnik řídit a zároveň se podílet na základním jmění z více než 50 %. Zároveň zemědělec musí dosáhnout minimálního zemědělského vzdělání.

Příjemcem nemůže být sdružení ani společnost, která nebyla založena za účelem podnikání, fyzická osoba, která nemá trvalý pobyt v ČR, právnická osoba, která v ČR nemá sídlo ani společnost založená s účastí obce nebo státní podnik.

Zahájení zemědělské činnosti poprvé znamená, že žadatel nebyl v minulosti evidován jako zemědělský podnikatel. Zároveň musí být evidován nejpozději při podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Datum zaevidování však nesmí být starší než 16 měsíců od data registrace žádosti o dotaci.

U právnické osoby se posuzují podmínky té fyzické osoby, která společnost řídí a podílí se minimálně z 50% na jejím základním jmění.

Druh a výše dotace

Dotace je přímá a nenávratná a poskytuje se příjemcům ve dvou splátkách po schválení žádosti.

Celková výše dotace pro jednoho příjemce je maximálně 40 000 EUR za celé období 2007 – 2013.

Které výdaje lze hradit?

- se jedná o zemědělskou půdu,
- se jedná o nezastavený pozemek,
- částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu

- se jedná o nákup již postavené budovy a pozemku, na němž budova stojí,
- existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu a je popsána v podnikatelském plánu a musí souviset se zemědělskou činností
- částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu

Pozn. Dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele.

Které výdaje nelze hradit?

Jak postupovat?

V případě zájmu o uvedenou podporu je nutné zjistit, zda Vaše požadavky a možnosti odpovídají kritériím uvedeným ve specifických podmínkách pro poskytnutí dotace – ke stažení na stránkách MZe.

Pokud ano, jaké plány s Vaší farmou máte?

K žádosti o podporu musíte předložit podnikatelský záměr na rozvoj své zemědělské činnosti. Jeho osnova je stanovena rovněž ve specifických podmínkách.

S přípravou projektu rádi pomůžeme. Přijedeme za Vámi, při rozhovoru projdeme Vaše plány v hospodaření, navrhneme nejlepší řešení a budeme Vás neustále informovat o vývoji situace. Je také možné si najmout komerční poradenskou firmu.

Veškeré administrativní záležitosti má na starosti SZIF, kam se také žádosti o finanční podporu budou zasílat. Pro aktuální informace sledujte naše stránky.

V opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců bude další příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008 na příslušných regionální odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.mze.cz (rubrika podpora z EU a národní dotace, podrubrika EAFRD – Program rozvoje venkova, podrubrika Pravidla a Nařízení vlády k opatřením PRV) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci PRV/EAFRDKontakty:

Ministerstvo zemědělství (MZe)
Těšnov 17
117 05 Praha 1
tel.: 222 811 478
email: info@mze.cz
www.mze.cz

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
Rudolfovská 80
370 21 České Budějovice
tel.: 387 693 321
email: info@szif.cz
www.szif.cz

Zemědělská agentura a pozemkový úřad ČB
Rudolfovská tř. 493/80
370 01 České Budějovice
tel.: 387 693 111
email: za_ceske_budejovice@mze.cz

Legislativa:

Program rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 – na stránkách MZe, kapitola Podpora z EU, Národní dotace – EAFRD – Prováděcí předpisy – Osa I.

Design by Attavena (2006)