Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Kdo je odborně způsobilý k používání pesticidů?


Poslední aktualizace: 16.4.07

Autor: 
Nenalezena žádná zpráva


Pesticidy jsou přípravky určené k hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

Použití pesticidů je upravené zákonem č. 147/1996 O rostlinolékařské péči a směrnicí ES č. 91/414/EEC. K ochraně rostlin se v České republice mohou používat jen ty přípravky, které jsou uvedeny v Seznamu registrovaných prostředků na ochranu rostlin.

Pesticidy mají většinou nepříznivý vliv na přirozené fungování ekosystému a zdraví člověka, a proto je žádoucí jejich používání omezovat. Mezi nežádoucí důsledky nadměrného nebo nesprávného používání pesticidů patří hynutí včelstev, eutrofizace povrchových vod, narušení ekosystému nebo jejich kumulace v živých systémech, příkladem budiž DDT a další chlorované uhlovodíky.

Nejčastěji se pesticidy dělí podle určení na:

Odborná způsobilost pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Zákon č. 326/2004 Sb. v § 86 stanoví činnosti, které může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba. Jde o následující činnosti:

V praxi to znamená, že v případě rodinných farem může být odborně způsobilá osoba farmář sám nebo příslušník jeho rodiny. Druhou možností je uzavřít smlouvu s někým, kdo odbornou způsobilost má a bude s pesticidy manipulovat. Ustanovení se nevztahuje na drobný prodej v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito neposkytují poradenství. 

Kdo je odborně způsobilou osobou?

Jsou dvě možnosti jak se stát odborně způsobilou osobou. První možnost je absolvovat vysokoškolské studium se zaměřením na rostlinolékařství. Další možnost je získat osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky.

Jak získá fyzická osoba odbornou způsobilost, jestliže nemá kvalifikaci rostlinolékaře?

Nejprve je třeba podat žádost na příslušné obvodní oddělení Státní rostlinolékařské správy (SRS). Odbornou způsobilost získá ten, kdo úspěšně vykoná zkoušku před komisí oblastního odboru SRS. Na zkoušku je možné se připravovat buď samostatně s pomocí učebních textů, které byly k tomu účelu vydané, nebo na odborném kurzu (rozsah 40 učebních hodin).

Kdo musí absolvovat povinně kurz a kde?

Uchazeči o zkoušku odborné způsobilosti, kteří mají jen základní vzdělání nebo střední odbornou školu bez maturity musí absolvovat odborný kurz v příslušném vzdělávacím zařízení schváleném MZe.


Kontakty:

ODO České Budějovice
vedoucí oddělení: Ing. Drahomíra Hrobská 
tel: + 420 386 353 617
email: oko.ceskebudejovice@srs.cz
Dvořákova 21, 370 01 České Budějovice

Legislativa:

zákon č. 326/2004 Sb. - o rostlinolékařské péči
Základními prováděcími vyhláškami zákona 326/2004 Sb. jsou:


Design by Attavena (2006)