Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Co je program LEADER a k čemu slouží ?


Poslední aktualizace: 1.1.07

Autor: Ing. Milan Kouřil


LEADER je jedním z mnoha nástrojů politiky regionálního rozvoje. Charakteristický je zcela novým způsobem myšlení a zcela novými metodami, kterými přispívá k rozvoji venkova. Filosofie LEADERu je založena na pevném přesvědčení, že místní společenství (na úrovni obcí a mikroregionů) jsou sama schopna nejlépe řešit vlastní problémy, a že je tedy účelné poskytovat jim maximální možnou podporu, a to prostřednictvím tzv. místních akčních skupin (MAS).

Principy, které jsou pro filosofii LEADERu charakteristické, a které představují kvalitativně vyšší úroveň politiky regionálního rozvoje, kladou zásadní důraz na plánování a realizaci rozvojových projektů na nejnižší možné úrovni – v konkrétních mikroregionech, konkrétními lidmi. V těchto územích a společenstvích vznikají zcela nové hodnoty – vědomí vzájemné důvěry, schopnost komunikovat a spolupracovat při řešení společných zájmů v nejrůznějších oblastech společenského života.

V České republice byly některé z uvedených principů zohledněny již v „Programu obnovy venkova“. Zásadní posuny však nastaly v roce 2004, kdy byl Ministerstvem zemědělství ČR vyhlášen první ročník programu LEADER ČR, a v roce 2005, kdy se prostřednictvím Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství připojila Česká republika k iniciativě Evropské unie LEADER+.

Program LEADER ČR je zaměřen na realizaci akcí spadajících do třech dotačních titulů:

Program je určen mikroregionům o velikosti 10 000 - 100 000 obyvatel, s hustotou do 120 obyvatele/km2. Předpokladem je, že mikroregion již má hotovou rozvojovou strategii, zpracovanou na principu partnerství. Mikroregion musí mít místní akční skupinu s právní subjektivitou, na niž bude delegována pravomoc provádět výběr projektů z daného mikroregionu. Možné právní formy této skupiny jsou například obecně prospěšná společnost, občanské sdružení podle zákona 83/1990 Sb., nebo svazek obcí. Zvýhodněny budou mikroregiony s vyšší mírou dlouhodobého vylidňování.

Očekává se že bude podporováno asi 40 projektů v 10 mikroregionech. Projekty musí být alespoň z poloviny realizovány a proplaceny v roce 2004, z vlastních zdrojů pak mohou být dokončovány v roce 2005.

Žadateli - příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty fyzické nebo právnické osoby, na něž se vztahuje limit dotace 50 % z celkových přijatelných nákladů, nebo obce, svazky obcí a neziskové organizace s působností v daném mikroregionu, na něž se vztahuje limit dotace 80 % z celkových přijatelných nákladů. Podnikatelské subjekty musí vykonávat jako hlavní nebo vedlejší činnost zaregistrovanou činnost zemědělskou nebo lesnickou a musí mít sídlo i místo podnikání v daném mikroregionu, v obci do 10 000 obyvatel. Zvýhodněny budou projekty umístěné v obcích do 2 000 obyvatel.

Přijatelnými náklady jsou výhradně náklady na pořízení staveb, strojů, technologie a zařízení, rostlin, zvířat, informačních systémů, výpočetní techniky, softwaru, a dále rekonstrukce a modernizace hmotného investičního majetku a služby bezprostředně související s realizací projektu. Tyto investice mohou být realizované pouze na území ČR a uvnitř schváleného mikroregionu.
Kontakty:


Legislativa:Design by Attavena (2006)