Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jak se stát ekologickým zemědělcem ?


Poslední aktualizace: 2.7.07

Autor: Ing. Pavel Němec, DiS.


O co jde

Ekologické zemědělství je specifický způsob šetrného hospodaření, kde je vyloučeno používání umělých hnojiv, chemických postřiků, hormonů a dalších cizorodých látek (kromě látek povolených pro použití v ekologickém zemědělství). Jedná o hospodaření postavené na tradičních zemědělských postupech, které bere ohled na přirozené koloběhy živin v krajině. Jeho prioritou je vysoká kvalita, nikoli objem produkce. Ekologický zemědělec tak vyrábí hodnotné a zdravé potraviny, označované jako bioprodukty či biopotraviny. Tyto výrobky jsou cerfikovány a označeny chráněnou známkou BIO.

Ekologické zemědělství se rozvíjí již několik desetiletí a roku 1991 se stalo součástí zemědělské politiky Evropské unie. V České republice je příslušná legislativa závazná od vstupu do EU, přičemž v českém právu jsou náležitosti ekologického zemědělství ošetřeny zvláštním zákonem.

V praxi

Každý nový podnikatel v ekologickém zemědělství (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel bioosiv a biosadby a ekologický včelař) musí nejprve podat žádost o registraci na ministerstvu zemědělství (MZe).

Jak začít s ekologickým zemědělstvím?

1. Žádost o registraci

Žádost pro ekologické zemědělství na ekofarmě se podává na ministerstvu zemědělství, odbor 4050, Těšnov 17, 117 05 Praha 1, výhradně na předtištěném formuláři a to ve dvou vyhotoveních. Existují čtyři typy žádostii:

Na žádost je třeba nalepit kolek (pouze na jednu z žádostí) ve výši 1000,- Kč při první registraci, nebo 500,- Kč při zvyšování výměry. Pokud výměru snižujete, je tato žádost bez kolku.

Žádost musí být úplná a musí obsahovat předepsané náležitosti dané zákonem č. 242/2000 Sb. a vyhláškou MZe č. 16/2006 Sb., jinak MZe žadateli žádost vrátí k doplnění s výzvou, aby vady žádosti do 60 dnů odstranil. Pokud tak neučiní, MZe správní řízení registrace v EZ zastaví.

Chcete-li žádat o registraci pro více ekofarem, musíte předložit žádost pro každou ekofarmu samostatně.

K vypracování žádosti je možné požádat o pomoc odborné poradce, nicméně žádost je poměrně jednoduchá a lze ji zvládnout vlastními silami.

2. Vstupní kontrola

Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení. Nejdříve tedy kontaktujte kontrolní organizaci, kterou si vyberete (v ČR působí tři - KEZ, ABCERT a Biokont CZ), přihlásíte se ke kontrole a certifikaci a uzavřete s ní smlouvu o kontrole. Kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení pro ministerstvo. Veškeré náklady hradíte Vy.

Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Od 30. 12. 2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení (překupník) – pokud zboží nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele a prodá konečnému spotřebiteli.

Po podání žádosti o registraci vystaví MZe rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství. V případě nových ekologických zemědělců vystaví MZe nejdříve informaci o zahájení přechodného období.

3. Přechodné období

Přechodné období je dvouleté (u sadů, vinic a chmelnic tříleté) a začíná dnem doručení žádosti MZe.

V tomto období je zemědělec povinen dodržovat podmínky zákona o EZ, ale produkty prozatím nejsou považovány za ekologické.

Teprve po uplynutí tohoto přechodného období vydá MZe rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení.

Ekologické hospodaření

Zaregistrováním k ekologickému zemědělství se zemědělec dobrovolně zavazuje dodržovat zákon o ekologickém zemědělství a prováděcí vyhlášku. Dozor nad dodržováním tohoto zákona vykonává MZe, které pověřilo organizace KEZ, ABCERT GmbH a Biokont CZ pravidelnými kontrolami dodržování podmínek zákona přímo na ekofarmách. Kontroly (min. 1x ročně) jsou většinou ohlášené, v některých případech může být provedena i namátková kontrola. Výkon kontroly a osvědčování v ekologickém zemědělství je prováděn za úplatu.

Při převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.

Veškeré změny (zařazení nového druhu zvířat do EZ, vyřazení stávajícího druhu, změna výměry pozemků) se hlásí na formulářích kontrolní organizaci, se kterou máte uzavřenou smlouvu. Podání oznámení o změně je zdarma.

Jaké jsou možnosti propagace a finanční podpory?

Podporu a propagaci EZ a jeho produktů zajišťuje například PRO-BIO - Svaz ekologických zemědělců nebo Asociace soukromých zemědělců. Ve spolupráci s marketingovým odborem Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF) byla zahájena také státní propagace biopotravin z ekologického zemědělství.

Dotace na ekologické zemědělství jsou součástí agroenvironmentálních opatření v Programu rozvoje venkova 2007 – 2013.

Integrované zemědělství

Jinou možností těch zemědělců, kteří nechtějí nebo nemohou hospodařit v souladu s požadavky EZ a chtějí se chovat k přírodě šetrně, je integrované zemědělství. Je to spojení ekologického a konvenčního pěstování rostlin (často sady a vinice). Hlavní důraz se klade na integrovanou ochranu rostlin (biologická a mechanická prevence výskytu škůdců a chorob).

Kontakty:

MZe - odbor rozvoje venkova a environmentální politiky: problematika ekologického zemědělství (martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz)
Těšnov 17
117 05 Praha 1
www.mze.cz

Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s
.
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
tel.: 469 622 249
e-mail: kez@kez.cz
www.kez.cz

ABCERT GmbH
Zemědělská 5
613 00 Brno
tel.: 545 215 899
e-mail: info@abcert.cz
www.abcert.cz

Biokont CZ

Měříčkova 34
621 00 Brno
tel.: 547 225 565
e-mail: rozsypal@biokont.cz
biokont.cz

Svaz ekologických poradců EPOS

Kotlářská 53
602 00 Brno
tel.: 549 213 563
e-mail: epos@eposcr.cz
www.eposcr.cz

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

><<>>Nemocniční 53
787 01 Šumperk
tel / fax: 583 214 586
tel.: 583 216 609
email : pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz

Program rozvoje venkova na období 2007 - 2013

www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp

Legislativa:Design by Attavena (2006)