Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Natura 2000 z pohledu zemědělce


Poslední aktualizace: 3.7.07

Autor: Mgr. Jitka Farská


O co jde

Natura 2000 je soustava chráněných území vytvářená Evropskou unií za účelem ochrany vzácných a ohrožených druhů rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Jedná se o jeden z nejdůležitějších legislativních nástrojů pro zachování a zlepšování stavu evropské přírody.

Zřízení systému Natura 2000 je povinné pro všechny členské státy. V současné době se naše část nachází ve stádiu návrhu, který bude posuzován Evropskou komisí, přičemž k vlastnímu vyhlášení by mělo dojít zhruba na přelomu let 2007 a 2008. Do té doby však již platí zásady předběžné ochrany na navržených lokalitách.

"Naturové" lokality nemají být v žádném případě pouze rezervacemi s přísnou ochranou, kde je vyloučen jakýkoliv lidský zásah. Často jsou to naopak území, která se zachovala jen díky tradičnímu a citlivému hospodaření a počítá se s tím, že takové hospodaření bude dále podporované. Zásady managementu a ochrany nebudou založeny na represích, ale především na dohodě s majitelem. Statut "naturové" lokality bude samozřejmě znamenat určitá omezení v hospodaření, nicméně zároveň bude i přínosem (vedle přímých finančních prostředků v podobě dotace to může být například větší atraktivita farmy pro agroturistiku).

Naturu 2000 tvoří dva typy chráněných území - ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL) . V Jihočeském Kraji bylo navrženo 77 evropsky významných lokalit a 7 ptačích oblastí, které dohormady pokrývají necelou čtvrtinu rozlohy kraje. Velkou většinou jde o již existující chráněná území (národní parky, CHKO, přírodní památky atd.), jejichž ochranný režim se v podstatě nebude měnit.

V praxi

Která místa v okrese České Budějovice jsou navržená do Natury 2000?

Trhovosvinensko:

Bedřichovský potok
Červené blato
Stropnice
Veverský potok
Přesličkový rybník
Sokolí hnízdo a bažantnice

Českobudějovicko

Blanský les
Hliníř - Ponědrážka
Hlubocké hráze
Hlubocké obory
Radomilická mokřina
Ruda
Římov
Tůně u Špačků
Vrbenské rybníky

Vltavotýnsko

Lužnice a Nežárka.

Předběžná ochrana

V oblastech, které se mají stát součástí Natury 2000, dnes platí tzv. předběžná ochrana zajišťovaná orgánem ochrany přírody (OOP). Na území CHKO je jím správa chráněné krajinné oblasti, ve všech ostatnch případech pak odbor životního prostředí krajského úřadu. K investičním záměrům (žádost o dotaci z jakéhokoliv operačního programu, žádost o stavební povolení atd.) je povinné doložit vyjádření OOP o vlivu záměru na lokalitu. U záměru, který by mohl zvlášť významně ovlivnit naturové území, může být požadováno posouzení vlivů na životní prostředí autorizovanou osobou – tzv. EIA.

Jak se zřízení naturové lokality dotkne zemědělců?

Hospodaření na většině lokalit nebude vyhlášením soustavy Natura 2000 v podstatě ovlivněno, neboť se již nyní nachází v určitém ochranném režimu a šetrné hospodaření je zde běžnou praxí (v jihočeském kraji je nyní 77 % rozlohy ptačích oblastí a 85% evropsky významných lokalit v některém z chráněných území). Proto se zemědělci prakticky nemusí obávat nových omezení nebo dalšího "papírování".

Na naturových územích, která dnes nemají žádný statut chráněného území, bude nastaven režim ochrany přírody tak, aby nedošlo k ohrožení druhů a společenstev, které jsou v daném území chráněné. Zároveň bude území vyhlášeno jako maloplošné chráněné území.

Výhody a nevýhody

+ Území zařazená do soustavy Natura 2000 budou zajímavá pro rozvoj turistického ruchu šetrného k životnímu prostředí.

+ Pro naturová území se počítá s uvolněním finančních prostředků ze státního rozpočtu a z fondů Evropské unie. Dotace podpoří šetrné hospodaření, které zabezpečí uchování přírodních hodnot.

- Veškeré plány a investiční záměry se budou hodnotit z hlediska jejich vlivů na předmět ochrany.

Jak bude šetrné hospodaření podporováno?

Program rozvoje venkova.

Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny má jako jednu z priorit „Biologickou rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přírodní hodnotou a tradičních zemědělských krajin.“
II.1.2.1. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě

Jsou určené zemědělcům, kteří hospodaří na území Natury 2000 a současně v 1. zóně NP nebo CHKO. Platby jsou 112 EUR/ha. Povinností je neaplikovat žádná ani statková hnojiva a sekat travní porosty dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech jednou). Při pastvě lze dodat max. 30 kg N/ha. Závazky a platby v rámci PRV jsou vždy pětileté.

II.1.3. Agroenvironmentální opatření

Pokud někdo v ZCHÚ, v ochranných pásmech NP a v ptačích oblastech žádá o dotaci z agro-envi opatření má přednost nadstavbový titul, který určil OOP. Pokud chce hospodařit v základním managementu (tj. Louky/Pastviny) žádá o souhlas OOP.

Následující agroenvironmentální opatření je možné využívat pouze v ZCHÚ, v ochranných pásmech NP a v ptačích oblastech Natura 2000.

Titul B. 2 – Mezofilní a vlhkomilné louky

V rámci tohoto titulu je možné zvolit variantu hnojenou (max. 60 kg N/ha, platba 100 EUR/ha), nehnojenou (116 EUR/ha) a nehnojenou s neposečenými pásy (135 EUR/ha).

Titul B. 3 – Horské a suchomilné louky

V rámci tohoto titulu je možné zvolit variantu hnojenou (max. 60 kg N/ha, platba 120 EUR/ha), nehnojenou (130 EUR/ha) a nehnojenou s neposečenými pásy (150 EUR/ha).

Titul B. 8 – Druhově bohaté pastviny

Hnojit tyto plochy je možné pouze exkrementy pasených zvířat (5 – 40 kg N/ha). Minimálně jednou ročně je nutné pastviny přepást a posekat nedopasky. Nedopasky mohou být ponechané na pozemcích se svažitostí nad 10 % nebo se souhlasem OOP). Platba je 169 EUR/ha.

Program péče o krajinu.

Slouží k zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody. Jeho realizací je pověřená Agentura ochrany přírody a krajiny. Tam, kde je to potřebné, může AOPK podporovat např. extenzivní pastvu na druhově bohatých loukách, šetrné kosení travních porostů a rákosin, likvidaci náletů, zatravňování orné půdy atd. Pokud je již některý zásah podporovaný z prostředků Programu rozvoje venkova není možné jej dotovat zároveň z Programu péče o krajinu.


Kontakty:

Správa CHKO Blanský les
Vyšný 59
381 01 Český Krumlov
Tel.: +420 380 301 031
Fax: +420 380 301 049
Email: blanles@nature.cz
www.blanskyles.ochranaprirody.cz

Správa CHKO Třeboňsko

Valy 121
379 01 Třeboň
Tel.: +420 384 701 011
Tel/Fax: +420 384 701 017
Email: trebonsko@schkocr.cz
www.trebonsko.ochranaprirody.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje - odbor životního prostředí

B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice
tel: 386 720 744, 386 720 111
fax: 386 359 070
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
www.kraj-jihocesky.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny - Středisko České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 34
370 01 České Budějovice
Tel: +420 386 110 711
Fax: +420 386 351 008
E-mail: ceske_budejovice@nature.cz
www.ceskebudejovice.ochranaprirody.cz

www.natura2000.cz

Legislativa:Design by Attavena (2006)