Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Program rozvoje venkova (PRV) pro období 2007 - 2013

24.09.07

Skládá se ze 4 os :

1. osa: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví (odpovídá bývalému OP RVMZ). Jsou zde stanovena pravidla pro dotace například na modernizace zemědělských podniků, přidávání hodnoty produktům nebo pozemkové úpravy.

2. osa: Zlepšování životního prostředí a krajiny (odpovídá bývalému HRDP). Pro podporu udržitelného hospodaření šetrného k přírodě a krajině a zemědělství v chráněných územích má největší význam. Z celého Programu rozvoje venkova připadá na tuto osu největší částka. Najdete zde platby pro LFA a AEO, lesnicko-environmentální tituly nebo platby v územích Natura 2000 (viz kapitola NATURA 2000) na zemědělské i lesní půdě.

3. osa: Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. Tato osa vymezuje nová opatření podporující život na venkově jako takový: podporu cestovního ruchu a jiných nezemědělských činností, ochranu kulturního dědictví nebo obnovu a rozvoj vesnic.

4. osa: programy LEADER (LEADER+ a LEADER ČR). Tato se zaměřuje na budování místních partnerství, tzv. místní akční skupiny – MAS (viz kapitola MAS), která vytvářejí a naplňují strategie rozvoje svého vlastního regionu.

Jednotlivá opatření jsou přístupná ve výzvách - zatím proběhly výzva č. 1 a č. 2.

Dokument je k dispozici zde nebo na stránkách MZe.


Design by Attavena (2006)