Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Chcete odejít do předčasného důchodů ? Od 2. ledna je možné žádat o dotaci

15.12.07

Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu.

Na rozdíl od ostatních opatření osy I budou žádosti o dotaci na toto opatření přijímány kontinuálně, tzn. že žádosti mohou žadatelé na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) předkládat v průběhu celého roku. Příjem žádostí bude zahájen 2. ledna 2008.

Oproti předchozímu programovému období (do roku 2006) došlo ke změně podmínek :

- žádat může buď příjemce dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců nebo stávající zemědělský podnikatel (fyzická i právnická osoba)

- žadatelem, tj. postupitelem může být pouze zemědělský podnikatel, který podniká minimálně 10 let, za poslední tři roky činil jeho průměrný příjem ze zemědělské prvovýroby 500 tis. Kč/rok, přičemž podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby činil v posledních 3 letech nejméně 55% z jeho celkových příjmů. Zároveň došlo ke snížení minimální výměry obhospodařované půdy z 5 na 0,5 ha půdy

Všechny podmínky pro získání dotace jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele.

S ohledem na to, že postupitel bude muset převést celý podnik a nabyvatel je povinen si po dobu min. 5 let podnik v převzatém rozsahu ponechat včetně užívání půdních bloků převedených v LPIS, by bylo vhodné, aby měl žadatel před podáním žádosti o dotaci vypořádány všechny vlastnické vztahy (hmotný i nehmotný majetek a závazky).


Design by Attavena (2006)