Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Informace k dotacím na zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007

29.03.07

Pro možnost čerpání dotací z opatření II.2.1. Zalesnění zemědělské půdy na období 2007 - 2013 je v současné době připravován nový návrh nařízení vlády, který stanovuje podrobné podmínky pro provádění a administraci tohoto opatření. Proti stávající právní úpravě dojde k několika změnám, které by měly přispět k zjednodušení podávání žádostí a jejich pružnějšímu zpracování.

Na rozdíl od NV 308/2004 Sb. bude okruh příjemců rozšířen i na nájemce a žádosti o dotace na zalesnění či založení porostu rychle rostoucích dřevin budou podávány až po provedení prací v souladu s projektem. Žadatelům, kteří požadují zalesňovat či zakládat porosty rychle rostoucích dřevin s podporou poskytovanou dle tohoto opatření, tedy umožňuje začít již s jarní výsadbou v roce 2007 a žádost o dotaci podat až poté, a to nejpozději do 30. 11. 2007. Nadále však platí podmínka, že zemědělská půda před zalesněním, popř. založením porostu rychle rostoucích dřevin, musí být registrována v evidenci zemědělské půdy dle uživatelských vztahů (LPIS). Pro účely zalesnění s kulturou orná půda (R), travní porost (T), chmelnice (C), vinice (V), ovocné sady (S) nebo jiná kultura (O); pro účely založení porostu rychle rostoucích dřevin s kulturou orná půda (R) nebo travní porost (T).

Další změnou v novém návrhu nařízení vlády bude skutečnost, že pro účel pěstování porostů rychle rostoucích dřevin pro energetické využití nebude vyžadován souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

Nový návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití by měl být předložen vládě k projednání na začátku 2. pololetí 2007, s předpokládaným termínem nabytí účinnosti koncem 3. čtvrtletí 2007.

Pro další informace sledujte naše stránky.


Design by Attavena (2006)