Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Finanční zdroje pro obce, zemědělce a podnikatele od roku 2008

19.12.07

Seznam využitelných finančních zdrojů :

1. Program rozvoje venkova (PRV)
- dokument, který připravilo Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s partnerskými subjekty pro poskytování dotací na zemědělství a rozvoj venkova v letech v letech 2007 – 2013. Dotace z PRV jsou spolufinancovány z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a ze státního rozpočtu
- cílem programu je rozvoj venkovského prostoru formou trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření, zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví a potravinářství. Program bude také podporovat rozšiřování a diverzifi kaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem rozvíjet podnikání, vytvářet nová pracovní místa, snížit míru nezaměstnanosti a posílit sounáležitost obyvatel na venkově
- další informace zde

2. Operační program Životní prostředí
- dokument, který představilo Ministerstvo životního prostředí ČR pro financování ekologických projektů v letech 2007 - 2013
- cílem programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost
- žadatelé mohou z fondů EU získat dotaci až do výše 85 % celkové částky. Další část finančních prostředků může pokrýt Fond a státní rozpočet
- další informace zde

3. Regionální operační program (ROP) regionu NUTS 2 Jihozápad (jižní a západní Čechy)
- ROP NUTS II Jihozápad je jedním z regionálních operačních programů. Hlavní programový dokument určuje priority pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007-2013 pro uvedený region NUTS II Jihozápad tvořený Jihočeským a Plzeňským krajem
- další informace zde

4. Program podpory turistického ruchu Magistrátu města České Budějovice
- dotační program města České Budějovice na podporu cestovního ruchu dává jasná transparentní pravidla poskytování podpory na území města
- cílem dotačního programu je zvýššení významu turistické destinace Českých Budějovic a prodloužžení doby pobytu návštěvníků města
- další informace zde

V případě, že Vás některý ze zdrojů zaujal, nebo máte své vlastní plány, nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Autor : Milan Kouřil
Design by Attavena (2006)