Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Návštěva farmy ing. Roberta Blížence, Paseky u Horní Stropnice

Cíl: Seznámit účastníky s prací na farmě, s ekologickými otázkami a problémy, které se přímo vztahují k hospodaření v krajině. Ukázat příklad ekologicky šetrného hospodaření a inspirativního estetického přístupu k tvorbě krajiny. Konfrontovat s ukázkami ekologické a estetické devastace v krajině.

Doba trvání: asi 2,5 h

Hlavní témata: chov hospodářských zvířat (koně, ovce, kozy, masný skot), management ekosystémů a krajiny, revitalizace krajiny, krajinný ráz a estetika, mimoprodukční funkce zemědělství, ekonomika zemědělství

Popis exkurze

Po přepravení busem z Českých Budějovic do Horní Stropnice následuje pěší vycházka do Pasek s ukázkami vlivu intenzivního zemědělského hospodaření na současný stav krajiny (regulace vodních toků, eutrofizace údolních niv, sekundární sukcese). Zabýváme se příčinami a ekologickými souvislostmi těchto jevů, uvádíme si je do souvislostí např. s povodněmi, kvalitou vody, transportem látek, biodiverzitou, druhovým složením biocenóz, šířením invazních druhů.

Hlavní částí programu je prohlídka farmy s jejím majitelem ing. Blížencem. Zaměření: chov hospodářských zvířat (koní, ovcí, okrajově kozy, masný skot), krajinné úpravy (obnova rybníka, vybudování veřejně přístupné vyhlídkové cesty s osazením laviček vlastní výroby, výsadba alejí, výsev a údržba květnaté louky, umělecké prvky v krajině, obnova historických prvků – zaniklé cesty, božích muk), idea a historie budování farmy, ekonomická soběstačnost. Farma nemá certifikaci pro ekologické zemědělství, hospodaření však odpovídá jeho principům a má výrazný akcent na tvorbu krajiny.

Paseky_02.jpg         Design by Attavena (2006)