Retence vody v říčních nivách a možnosti jejího zvýšení

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Cílem projektu je stanovení možností zvýšení retence a akumulace vody v říčních nivách České republiky a komplexní výzkum fenoménu přirozené retence vody v říčních nivách.
V rámci projektu bude vypočtena objemová retence plošných rozlivů v modelových územích (přírodě blízká niva Lužnice a transformované nivy Stropnice a Blanice) a bude stanoven postup tohoto výpočtu. Budou odhadnuty či přibližně vypočteny další toky vody v nivě, které ovlivňují celkovou retenci – infiltrace do podzemních vod, a evapotranspirace. Budou navržena technická opatření a změny land use zacílená na zvýšení retence vody v modelových územích a bude vypočten či odhadnut jejich efekt na retenci vody a další, zejména ekologickou charakteristiku území. Projekt má ambice přispět k prohloubení chápání vzájemných souvislostí a dopadů přirozených rozlivů a infiltrace na tlumení průtokových extrémů, zejména povodňových vln, zemědělské hospodaření a ekologickou hodnotu krajiny. Řešitelé vypracují typologii niv v ČR z hlediska morfologie, land use, pedologie a stupně antropomorfní transformace jakožto návod pro rozhodování z hlediska vodohospodářských úprav. V rámci projektu vznikne katalog opatření zaměřených ke zvýšení retence vody v nivách ČR s ohledem na jejich typ.