Plán aktivní ochrany karase obecného a střevle potoční na vybraných lokalitách CHKO Labské pískovce

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:
  • Projekt byl ukončen

Vzhledem k priorotám ochrany přírody a krajiny je věnována pozornost vzácným a zvláště chráněných druhům, kterými v případě této studie jsou střevle potoční a karas obecný. Pro potřeby CHKO Labské pískovce byl navrhován plán aktivní ochrany těchto druhů ryb.

Ve vytipovaných, pro předmětné druhy ryb vhodných vodních biotopech byl proveden ichtyologický průzkum, biotopy byly podrobně popsány. Na základě získaných informací a poznatků byly navrženy způsoby aktivní ochrany karase obecného a střevle potoční.

Karas obecný nebyl v CHKO Labské pískovce nalezen, avšak bylo navrženo mnoho lokalit vhodných pro jeho vysazení a následný vznik silné životaschopné populace. Jako důležitá podmínka vhodných stanovišť byla stanovena absence karase stříbřitého, konkurenčně silnějšího nepůvodního druhu. Prioritou v ochraně střevle potoční byla navržena introdukce do Bílého potoka a pokračování v pokusu osídlení Křinice, dále pak udžení kvality přírodních stanovišť.