Entomologické průzkumy vrchu Říp, vrchu Zlatník, Želenického vrchu a strání u Patokryjí

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

V lednu 2010 jsme dokončili zprávu z entomologických průzkumů dvou lokalit - evropsky významné lokality Hora Říp a rozsáhlého území zahrnující vrchy Zlatník, Železnický vrch a Stráně u Patokryjí východně od Mostu. Dva roky trvající průzkumy jsme zpracovávali spolu s občanským sdružením Ametyst pro KÚ Ústeckého kraje za účasti širokého okruhu spolupracovníků – specialistů na různé skupiny bezobratlých.

Pro zachycení co nejširšího spektra druhů jsme využili kombinaci více odchytových metod. Hlavní pozornost jsme na obou lokalitách zaměřili na bezlesé biotopy. V EVL Hora Říp především na skalní step na jižním svahu a opuštěný sad na jižním úpatí. Na mostecké lokalitě se jednalo především o vrchol a jižní stráň Zlatníku a extenzivní pastviny a xerotermní stráně západně od obce Svinčice (stráně u Patokryjí). Na obou lokalitách však byly zkoumány i lesní porosty. Průzkumy byly komplexní, zaměřené na měkkýše, pavouky, sekáče, mnohonožky, stonožky, suchozemské stejnonožce, rovnokřídlé, škvory, šváby, ploštice, křísy, síťokřídlé, motýly, blanokřídlé a brouky.

EVL Hora Říp

Celkem jsme determinovali 981 druhů bezobratlých, z toho:

- 29 jich je zvláště chráněných podle zákonač. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. jsou uvedeny v jeho prováděcí Vyhlášce č. 395/1992 Sb.

- 2 druhy jsou uvedeny v příloze II směrnice o stanovištích (vyhlašují se pro ně území soustavy NATURA 2000)

- 59 druhů je uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.

Oproti jiným kopcům Českého Středohoří je zjištěná druhová diverzita bezobratlých nižší. Projevuje se zde skutečnost, že Říp je od lokalit s podobnými biotopy vzdálený a současně obklopený intenzivně obhospodařovanou zemědělskou půdou. Lesní porosty zde navíc mají poměrně krátkou historii – Říp byl uměle zalesněn na konci 19. století a konečně – obě rozsáhlejší bezlesé části jsou dlouhodobě neobhospodařované, což se projevilo na výrazném rozšíření křovin a stromů. Všechny tyto faktory mají negativní vliv na druhy, které vyhledávají obnažený půdní substrát a teplé mikroklima. Řada teplomilných druhů známá např. z Prahy nebo Českého Středohoří se zde nevyskytuje. Přesto zde nalezneme některé velmi zajímavé zástupce různých taxonů bezobratlých.

Z tzv. „Naturových druhů“ (uvedených v příloze II směrnice o stanovištích) jsme zaznamenali výskyt přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria) a roháče obecného (Lucanus cervus), který je současně zvláště chráněným druhem. Z ostatních zvláště chráněných druhů jsme nalezli kromě 12 druhů čmeláků rodu Bombus a sedm druhů mravenců rodu Formica tři druhy motýlů (otakárka ovocného Iphiclides podalirius, otakárka fenyklového Papilio machaon a lišaje pryšcového Hyles euphorbiae) a šest druhů brouků: zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta, zlatohlávek huňatý Tropinota hirta, krajník hnědý Calosoma inquisitor, krajník pižmový Calosoma sycophanta, prskavec menší Brachinus explodens a svižník polní Cicindela campestris). Nejcennější je zde však společenstvo žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera). Při průzkumu jsme zaznamenali celkem 159 druhů ze 13 čeledí.

Hojné jsou zde vzácné stepní včely Megachile melanopyga a Andrena polita, hrabalka Eoferreola rhombica nebo zednice Osmia bicolor, O.mustelina a O. rufohirta. Dále zde byly zaznamenány velice vzácné stepní druhy, především včely Lasioglossum tarsatum a Sphecodes rubicundus, kutilka Miscophus concolor a zlatěnka Chrysis gribodoi spilota. Všechny tyto druhy mají v ČR méně než 5 recentních lokalit, a proto jejich nálezy jsou velmi významné. Mimořádný je výskyt dvou druhů nových pro území Čech – zednice Osmia melanogaster a včela Nomada noskiewiczi. Je tedy zřejmé, že Říp hostí jednak bohatá společenstva vzácných stepních druhů blanokřídlých, ale i některé druhy unikátní svým výskytem v rámci ČR.

Zachování těchto druhů je ohroženo zhoršujícícm se stavem obou hlavních bezlesých biotopů. Skalní step pozvolna zarůstá hustými porosty keřů šípku a akáty. Obdobně opuštěný sad na jižním úpatí silně zarůstá keři a stromy, nejvíce svídou.

Zlatník, Želenický vrch a stráně u Patokryjí

Celkem jsme determinovali 1185 druhů bezobratlých, z toho:

- 24 jich je zvláště chráněných podle zákonač. 114/1992, Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. jsou uvedeny v jeho prováděcí Vyhlášce č. 395/1992 Sb.

- 1 druh je uveden v příloze II směrnice o stanovištích

- 89 druhů je uvedeno v červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých.

Zkoumaná lokalita se vyznačuje vysokou diverzitou zastoupených biotopů. Nejvýznamnější jsou teplomilné doubravy na prudkých jižních a jihozápadních svazích Zlatníku a Želenického vrchu, zarůstající pastviny na jižním a jihovýchodním svahu Zlatníku a extenzivní aktivní pastviny na jižně orientovaném svahu západně od obce Svinčice. Maloplošná, ale entomologicky významná jsou i drobná vřesoviště na Zlatníku a Želenickém vrchu, suťová pole na Zlatníku a mělký opuštěný lom severně od obce Patokryje. Přestože pouze malá část bezlesých biotopů je vhodným způsobem obhospodařována extenzivní pastvou a naopak většina bývalých pastvin je silně postižena zarůstáním dřevinami, zachovaly se zde unikátní společenstva bezobratlých. Lokality jsou natolik rozsáhlé, že provedený průzkum zdaleka nemohl odhalit všechny zde žijící druhy. Nejcennější jsou pravděpodobně společenstva motýlů, blanokřídlých a brouků. Z motýlů jsme zaznamenali výskyt některých pozoruhodných druhů jako jsou: hnědásek černýšový Melitaea aurelia, modrásek východní Pseudophilotes vicrama, okáč metlicový Hipparchia semele, přástevník mařinkový Watsonarctia casta a lišaj pryšcový Hyles euphorbiae. Z blanokřídlých byly zaznamenány např. kriticky ohrožená včela Andrena decipiens a bohatá populace příbuzné A. labialis, z dalších významných druhů zde byla nalezena v ČR dosud vymizelá Nomada kohli, vzácné stepní druhy Andrena congruens, A. polita, Dioxys tridentata, Lasioglossum glabriusculum, Osmia rufohirta a Priocnemis minuta, Velmi významným nálezem jsoi i lesostepní druh Lestiphorus bicinctus a v ČR velmi vzácné hrabalky Eoferreola rhombica a Tachyagetes filicornis. V řádu brouků je velmi cenné společenstvo koprofágních druhů vázaných na trus krav, především výskyt kriticky ohroženého chrobáka Ontophagus vacca. Dalším významným nálezem je mandelinka Chrysolina kuesteri. Na Zlatníku se vyskytuje také přástevník kostivalový Euplagia quadripunctaria zařazený v příloze II směrnice o stanovištích.