Poradenství k péči o přírodní prvky farmy

Pomůžeme Vám najít způsob, jak hospodařit a přitom být šetrný k přírodě na vybraných místech farmy jako např.:
 • mokřady a podmáčená místa
 • vodní toky, vodní plochy a jejich okolí
 • meze, travnaté lemy, suché trávníky aj.
 • rozptýlená zeleň
 • louky a pastviny
 • orná půda aj.

Podle Vašich potřeb můžeme k výše uvedeným prvkům farmy navrhnout:

 • pravidelnou péči (např. šetrné kosení podmáčených míst v rámci běžné péče o TTP)
 • obnovu přírodního prvku (např. obnova mokřadu, tůně, revitalizace toku)
 • tvorbu nového prvku (např. tvorba mezí jako protierozní ochrany, výsadba zeleně)

Na návrh péče jsme schopni navázat další pomocí potřebnou k tomu, abyste mohl zahájit nový management, vybudovat přírodní prvek atd. - najít vhodný dotační zdroj (možnost navázat přímo Dotačním poradenstvím), zajistit výjimku z podmínek agro-environmentálních opatření apod.

Jak služba probíhá

Spolupráce s Vámi při návrhu péče o prvky na farmě zahrnuje následující kroky:

 1. návštěva farmy, seznámení s přírodním prvkem a Vaším záměrem
 2. odborné zhodnocení přírodního prvku (dle potřeby více návštěv, více odborníků)
 3. dohledání dalších potřebných informací a zpracování návrhu (případně ve více variantách)
 4. konzultace návrhu s Vámi, přizpůsobování Vašim požadavkům, upřesňování detailů
 5. domluva na případné další pomoci (návrh žádosti o dotaci, odborná asistence při tvorbě či obnově atd.)

Spolupráce obnáší celkem 2-4 návštěvy na farmě, řešení může trvat 1-2 sezóny - vše v závislosti na konkrétním řešeném problému.